Иван Гюров: Инвеститори проявяват интерес към община Разлог

Иван Гюров зам. кмет по икономически и правни въпроси на община Разлог:
„Има заявен инвеститорски интерес към община Разлог“


 
Отправени са запитвания от представители на фирми с различен предмет на дейност за закупуване на терени за изграждане на производствени бази, което е изключително важно за развитието на местната икономика и  осигуряване на заетост.
„Работи се усилено по избиране на подходящи терени на територията на общината, за производствени зони“!

Съвместно с кметовете на населени места се преценяват възможностите за подобни терени, които да задоволят инвеститорския интерес, тъй като не е задължително цялата производствена практика  да е концентрирана в града.  Става  въпрос за фирми, които са заявили намерение да изградят производства, с висока добавена стойност и очаквано заплатите на работещите там биха били по-високи от тези, за района.
Значим  показател за проявения интерес на представителите на бизнеса, които желаят да изграждат производство района, е и цената на терените за изграждане на обектите.  Важно е и собствениците да имат предвид, стойността на терените, които притежават, и каква би била тя, ако е празен терен, или там има изградена производствена база.
„Опитваме се да насочваме инвеститорите към частни терени, но се работи и по варианти за четири или пет общински терени, които да бъдат изложени пред тях.“!

Друг икономически проект по който се работи в момента съвместно с кметовете на населени места в община Разлог е обособяване на терени за изграждане на  фотоволтаични инсталации, но вече  от частни инвеститори.  Има заявен интерес, който е още един показател за развитие на нашия район, който не бива да се подценява.

 
Успешната реализация на тези два проекта изискват и промяна на стратегически документи в общината, какъвто е общия устройствен план на община Разлог, за да може да се допусне изграждане и работа на такива инсталации.  
Динамичните  промени в световен мащаб налагат и ние да мислим за промяна в посока, която има интерес за развитие на общината и повече условия за работа и по-добра среда за живот за хората!
Затова е много важно да се работи за доброто име на общината, и да не се допуска в гонене на личен интерес да се съсипва реномето на общината, което се гради с усилия и старание.

„Добре е, че имаме заявен сериозен интерес и ще се спрем на най-добрия вариант за общината, но за да има община Разлог имиджа  на работеща община с добри условия за бизнес, и изграждане на успешни предприятия трябва усилията на всички – общински служители, общински съветници и др.
 Всеки възникнал проблем, или въпрос трябва да бъде споделян, и да се търси незабавно начин за неговото решаване“!

За да се подобри експертната готовност, умения и нагласа за работа предстои атестат на работата служителите в общинска администрация Разлог. Всеки, който не иска да подобрява нивото си на  капацитета си за обслужване на гражданите ще бъде освобождаван.
„Всеки един нов служител ще минава през конкурс за назначаване.
Ще се търсят хора, които отговорно подхождат към проблемите на хората и съпричастно и с нужната отговорност се отнасят към решаването на всеки един важен въпрос и проблем в общината.
 На тези, които работят посветено и отговорно възнагражденията ще бъдат увеличени, за да могат със своята дейност
!“
„Увеличението на доходите е много важен показател за добрата работа на всеки един служител. За да се изисква отлично свършена работа, хората трябва да имат спокойствието и сигурността, че ще се справят финансово, и нямат притеснения да издържат семействата си.

„Като представител на ръководството на общината съзнавам, че е безспорен факт, че ако имаш тревога за това, как ще покриеш месечните си разходи, трудно ще се посветиш на работата си, каквато и да е тя – общински служител или работник в частна фирма!“
„Ръководството на общината има ясна цел, за  мотивиране на служителите, чрез повишаване на доходите и достойно заплащане  за труда на всеки един квалифициран и добре работещ експерт отнасящ се отговорно и съвестно към своите задължения в служба на гражданите.“

Pin It on Pinterest