Информация за заплащане на данъчните задължения към община Пловдив за 2021 г.

Дирекция „Местни данъци и такси“ уведомява, че гражданите вече могат да заплащат задълженията за данък върху превозните средства,патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2021 г. 

Съгласно Закона за местни данъци и такси сроковете за плащане на задълженията са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2021 Г., който се внасяна две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2021 г.
Втора вноска – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2021 г. се прави отстъпка 5 %/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2021Г.  се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.
За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.
За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 01.02.2021 г.се прави отстъпка 5 на сто/

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИЗА 2021 Г. –  внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2021 Г. – внася се до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

• В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси”

РАЙОНАДРЕСРАБОТНО ВРЕМЕ
„ЦЕНТРАЛЕН”ул. „Радецки” №18А08.00 ч. – 17.30 ч.
„ЮЖЕН”бул.”Македония” №73А08.30 ч. – 16.30 ч.
„СЕВЕРЕН”бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А08.30 ч. – 16.30 ч.
„ЗАПАДЕН”ул.”Вечерница”№ 1А08.30 ч. – 16.30 ч.
„ИЗТОЧЕН”бул.”Шести септември” № 27408.30 ч. – 16.30 ч.
„ТРАКИЯ”бул.”Освобождение” № 6308.30 ч. – 17.00 ч.

• Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВIBAN: BG53 IORT 737584020 20000,BIC:IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви – 441400

Данък върху превозните средства и лихви – 442300

Туристически данък и лихви – 442800

• По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

• На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

• На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;

• По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията може да се получи в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр. Пловдив, ул. „Радецки” №18А и  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;
Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947;
Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966,
на следните интернет страници – www.plovdiv.bgwww.epay.bgwww.nap.bg.

Pin It on Pinterest