Граждани илизат на протест пред община Сливен

Протестът не е  политически ориентиран!!

Ние сме  група,  пряко  засегнати от  неправомерното  използване  и загробване на  парцел от страна на  Община Сливен в кв.“ Речица“.

От година ,  въпреки множеството  подадени жалби до  компетентните  органи на  РБ, загробването  не е  прекратено.

С  Решение  РД 15-58 от  12.01.2021, издадено от Община Сливен е  видно , че  липсват  редица  документи изискуеми  според Наредба 2 от  2011 за здравните  изисквания към гробищни паркове./чл.5и чл.6/

Общината  не  разполага  с хидрогеоложки  доклад както и  не   е разработила план- схима за разполагане на премесваемите обекти   и  съоръжения.

Многократно  от ОП „ Озеленяване   и гробищни паркове“ разрушават ограда  поставена от Съюза  на  Слепите в България  през 80те  години на  миналия  век.

Желаем да получим отговор от РЗИ Сливен на база  какво е  разрешено   разширението на  гробищния  парк да  се  есплоатира?  Отговаря ли разширението  на  нормативните изисквания?

Защо  община  Сливен предприема използването  на  парцела  преди да изгради  нужната инфраструктура?

Pin It on Pinterest