Региона

Еврофинансиране за семейните предприятия, творческите индустрии и занаятите

Стартира приема на проектни предложения по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. 

С бюджет от над 177 млн. лв. ще се подкрепят инвестиции за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите,

С проектни предложение могат да кандидатстват микро и малки предприятиярегистрирани преди 31.12.2021 г., които са семейно предприятие (определение в Условията за кандидатстване), или са в областта на творческите индустрии, или осъществяват дейност, включена в Списъка на занаятите към Закона за занаятите.

Размера на безвъзмездната финансова помощ е от 15 хил. лв. до 150 хил. лв. Процентът на съфинансиране е до 75% за семейните предприятия и за секторите от творческата индустрия, а  за занаятчиите е до 85%.

Предприятията могат да кандидатстват за закупуването на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти и специализиран софтуер за подобряване на производствения им капацитет. Ще  се финансира дейности по създаване на онлайн магазин за продуктите или услугите предлагани от предприятията и въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси. Допустим разход по процедурата е и ползването на консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата.

Проектните предложения се подават по електронен път до 16.09.2024 г., 16:30 ч., с Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на страницата на ИСУН 2020 https://cuts.top/FiZA

В помощ на предприятията, експертите от центъра са подготвили кратка презентация по процедурата, публикувана на следния линк: https://cuts.top/FiZX

Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата във фейсбук.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest