Две фирми подадоха оферти за ремонта на ул. „Странджа“ в Разград

Две фирми от Разград подадоха оферти за ремонта на ул. „Странджа“, който ще се извърши по обществена поръчка „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград”.

Това установи тричленна комисия, назначена от Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев, след декриптирането на предложенията на „Строймонтаж“ЕАД и „Пътно строителство“АД. Процедурата е част от действията, които се извършват във връзка с провеждането на електронните поръчки. Обществената поръчка за ремонта на ул. „Странджа“ е първата електронна поръчка, която Община Разград провежда след влизането в сила от 13 юни 2020 г. на изменение на Закона за обществените поръчки. То важи за всички над 6700 възложители в страната, които трябва да провеждат обществените поръчки чрез Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Този подход изключва субективния фактор, възложителите се срещат физически с извършителя едва при подписването на договор с избрания за победител в обществената поръчка. Междувременно комуникацията между тях се извършва електронно чрез системата ЦАИС.

Вторият етап след подаването на офертите е декриптирането им. То става след като всеки от участниците изпрати чрез ЦАИС на възложителя ключа за декриптиране, който е получил при подаване на документите през системата и който на практика замества входящия номер.

Първото декриптиране на предложения по електронен път в Община Разград бе извършено от комисия в състав: председател – заместник-кметът Добрин Добрев и членове: Билял Црънгалов – главен юрисконсулт в Специализирано звено Обществени поръчки и Иванка Белева – главен експерт в отдел „Инвестиционни дейности“ в Община Разград. Предложението на „Строймонтаж“ЕАД бе декриптирано по отношение на критериите за подбор и техническото предложение в 14:09:53 ч. днес, а на „Пътно строителство“АД – в 14:16:57 ч. Ценовите предложения остават заключени, докато комисията разгледа вече отворените части от  офертата и установи тяхната допустимост. След  отварянето на предложенията чрез системата ЦАИС участниците в обществената поръчка получават информация, че предложенията им са отворени.

Припомняме, че в обществената поръчка „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград” има предварително зададен срок за изпълнение на строително-ремонтните работи – 50 дни. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 319 000 лева без ДДС. В нея са включени изграждане на кръгово кръстовище при ул. „Странджа” и ул. „Дунав”(до магазин „Билла”) и ремонт на 490 метра от ул. „Странджа” – от това кръгово кръстовище до кръстовището с „Априлско въстание”. Новото кръгово кръстовище – до „Билла” – ще е с външен диаметър на кръга 20 метра и централен остров с диаметър 8 метра.

Pin It on Pinterest