Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Лясковец

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. (четвъртък), от 18:15 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред:

  1. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2022 – 2024 година.

Георги Петров
Председател на Общински съвет – Лясковец

Pin It on Pinterest