Региона

Директорът на Центъра за работа с деца в Плевен ще представлява Общинския съвет в комисия по избор на Съвет на децата

Генадий Гешев – общински съветник и директор на Центъра за работа с деца в Плевен, ще представлява Общинския съвет в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата.

Кандидатурата му бе предложена и одобрена на днешното заседание на местния парламент.

В Община Плевен е постъпило писмо от областния управител на Област Плевен относно организиране и провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съветът работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да бъде насърчено детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета участват по двама представители – титуляр и заместник, на административните области в страната. Има 4 квоти за децата от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. Прилагането на процедурата е разделено на три нива – общинско, регионално и национално.

Съгласно утвърдената процедура на общинско ниво, кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета в срок до 30 май 2024 г. Комисията е в 5-членен състав: експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

Комисията извършва подбор съгласно съответните критерии и посочените направления. Работата ѝ приключва с изготвяне на предложение, което съдържа 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление, класирани в низходящ ред. В случай, че на територията на дадена община няма представители от всички направления, подборът се извършва само в направленията, от които са постъпили кандидатури.

Кметът на Общината одобрява предложението на Комисията и изпраща трите кандидатури във всяко направление до областния управител в срок до 15 юни 2024 г., като общинското класиране не обвързва избора на областния управител. От своя страна областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление до Председателя на ДАЗД в срок до 30 юли 2024 г.

Право да кандидатстват за членове на Съвета на децата имат:

  • деца на възраст от 13 до 16 години, като всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените четири категории:
  • членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  • представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  • представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
  • индивидуални кандидатури.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest