Дирекция „Местни данъци и такси“ в Добрич няма да работи с граждани на 4 януари

Община град Добрич уведомява гражданите, че поради годишно приключване на 04.01.2021г. /понеделник/:

  1. Дирекция „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани;
  2. Ще бъдат спрени касите на посредниците Easy Pay, Fast Pay, “Български пощи” ЕАД.
  • Разплащанията ще се осъществяват само безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:            IBAN сметка: BG 06 SOMB 9130 84 10000644 при “Общинска банка” АД Добрич, банков код: SOMBBGSF,            код за вид плащане – патентен данък                                          –  44 14 00            код за вид плащане – в  такса за притежаване на куче           –  44 80 13            код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти          –  44 21 00            код за вид плащане – такса за битови отпадъци                         –  44 24 00            код за вид плащане – данък върху превозните средства          –  44 23 00            код за вид плащане – данък при придобиване на имущество –  44 25 00            код за вид плащане – туристически данък                                     –  44 28 00

Pin It on Pinterest