Региона

Дирекция „Инспекция по труда“ Видин установи 1351 нарушения за първите четири месеца на 2024 г.

За първите четири месеца на 2024 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Видин (ДИТ Видин) извърши 254 бр. проверки за спазване на трудовото законодателство. Проверени са 254 бр. предприятия със зает персонал от 8864 работници и служители. Констатираните нарушения са 1351 бр. От тях 721 бр. се отнасят до осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. По осъществяването на трудовите правоотношения са констатирани 623 бр. нарушения, от които по възникването им са установени 61 бр. По заплащането на труда са констатирани 131 бр. нарушения. За цитирания период са установени 25 лица, работещи без трудови договори.

За първите четири месеца на 2024 г. са съставени 118 бр. актове за установяване на административни нарушения. 

През посочения период инспекторите по труда от ДИТ Видин са приложили мярката спиране на обекти, машини и съоръжения – 42 пъти. Тази мярка се използва с цел превенцияна тежки трудови злополуки, а в някои случаиводи и до спасяване на човешки живот.Отстранени са 21 работници, които не са спазвали правилата за безопасна работа.

През периода инспекторите по труда от ДИТ Видин се включиха и в стартиралата през тази година информационна кампания в средните училища за повишаване информираността на младежите за техните трудови права и задължения, когато започват работа. Във фокуса на кампанията попадат учащите, защото те са бъдещи участници на пазара на труда, а културата на превенция се възпитава още в процеса на училищния етап на обучение. За целта бяха проведени информационни събития с младежите от 11 и 12 клас на Професионалната гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ в областния град.

За четирите месеца на 2024 г. областнатадирекция „Инспекция по труда“ е предоставила 24 броя разрешения зазапочване на работа на непълнолетни лица.Във връзка с наближаващата ваканция на учениците оттам използват повода да напомнят, че непълнолетните лица работят при облекчени условия на труд. Те имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 г., нощен е трудът, положен от 20:00 ч. до 6:00 ч. сутринта.

Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление. При установяване на такова нарушение контролните органи уведомяват Прокуратурата за стартиране на наказателно производство. 

Инспекцията по труда обръща внимание на работещите, че при нарушаване на трудовите им права те трябва да подават сигнали своевременно, докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез  Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/. Повече информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest