ДГ „Радост“ – Силистра спечели финансиране по проект

Детска градина „Радост“, гр. Силистра спечели финансиране по проект „Приобщаващо образование чрез дигитализация и иновативно преподаване“ по програма ЕРАЗЪМ+, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

Проектът е на стойност 11 205 евро и е с продължителност 12 месеца.Целите на проекта са:• Продължаващо обучение и квалификация на педагогическите специалисти за повишаване на тяхната мотивация и за овладяване на иновативни методи и форми за работа в електронна среда от разстояние;• Адаптиране и дигитализация на учебното съдържание и прилагане на алтернативни преподавателски методи за оказване на подкрепа в посока пълноценно участие в образователния процес в електронна среда;• Приобщаване чрез повишаване мотивацията на децата и семействата им за включване и активно участие в обучението от разстояние в електронна среда с цел превенция отпадането от образователната система.В рамките на проекта се предвижда участието на членове на екипа на детската градина в три обучителни курса в държавите на партньорските организации Испания, Португалия и Хърватия.Участието в курсовете ще предложи нови инструменти и форми на педагогическо взаимодействие на учителите, които внедрявайки ги в ежедневната си работа с децата и семейства им ще успеят да повишат мотивацията им, за да са активни участници както в присъственото обучение, така и в обучението от разстояние. Провокирани да усвояват учебния материал, предложен им по интересен и заинтригуващ начин, децата ще запазят и дори увеличат мотивацията си за учене, което би предотвратило тяхното ранно отпадане от образователната система като цяло. Чрез прилагането на новите знания и умения, свързани с дигитализацията на процеса на обучение в детската градина, прилагането на ИКТ и работата с деца със специални образователни потребности в процеса на приобщаване, ще се надградят вече положените основи с нови компетенции и умения по отношения на обучението от разстояние в електронна среда.

Pin It on Pinterest