Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ в Асеновград е съставила 4475 фиша

Справката е със сравнение за 2019 г.

Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи“ към община Асеновград представи доклад за свършената работа през 2020 г. Независимо условията, на които пандемията от COVID-19 постави целия свят, звеното е постигнало добри резултати, спрямо предходната 2019 г. Основните проблеми, с които са се сблъсквали служителите в дейността си, са свързани с големия брой автомобили и съответно – липса на достатъчно места за паркиране, неспазването на забраните, отказ да се заплаща такса за ползване на паркомясто и други. Във връзка с възникналата пандемия, паркингите не функционираха от 15.03.20 г. до 18.05.20 г. Това доведе до намаляване на приходите до 177 079 лева. В доклада се посочва, че през изминалата година „Инспекторат, паркинги и гаражи“ успя да въведе неплатените в срок глоби с фиш, което предостави възможност да бъдат изискани паричните средства от длъжниците и за 2019 г. Приходите от това се очаква да бъдат – 75 000 лева. Справката за фишовете през 2020 г. показва, че от дейността са съставени 4475 броя, от служители на РУ – Асеновград – 925 броя. За 2019 г. полицейските служители са съставили 1353 броя фишове, а „Инспекторат, паркинги и гаражи“ – 700 броя.

Друга основна дейност на инспекторите касае изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците. Комисия, назначена със заповед на кмета на община Асеновград, извършваше регулярни проверки, с цел установяването и премахването на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Съставени са 150 предписания и констативни протоколи, като 130 от МПС бяха отстранени от заеманите общински терени. Сигналите за такива, през 2020 г., наброяваха повече от 150.

През 2020 г. за първи път бяха издадени пропуски за преминаване през централна градска част (ЦГЧ) – 91 броя. 139 броя пък са служебните пропуски за служители на РУ – Асеновград, Районна прокуратура – Асеновград, Районен съд – Асеновград, Земеделска служба и други. За ползване на режим на преференциално паркиране на МПС по постоянен адрес са издадени 66 броя пропуски.

Pin It on Pinterest