Детска градина „Пинокио“ е класирана по национална програма на МОН „Успяваме заедно“, Модул 2 „Иновативна детска градина“

Чрез Национална програма „Успяваме заедно” и нейните три модула „Хубаво е в детската градина”; „Иновативна детска градина” и „Обединени за качествено предучилищно образование”, МОН даде възможност детските градини да предоставят на своите възпитаници  образование и развитие, което е базирано на по-високо качествено ниво.

Ръководени от идеята, че образованието в предучилищна възраст е област, която е най-важна за развитието на детето, екипът на ДГ „ Пинокио” разработи  проект на иновативна авторска програмна система „Създаване на условия за изграждане знания, умения и отношения у  децата и реализирането им като бъдещи граждани на Република България и Обединена Европа, чрез прилагането на метода STEAM в обучението”. 

Тя дава възможност за надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищно образование очаквани резултати и реализиране на дейности, планирани и оценени като ефективни от педагогическия екип. 

     В проекта за иновативна програмна система екипът е включил в обучението метода STEM. Той е нов за България. Името STEM съчетава в себе си наука, технологии, инженеринг, изкуство и математика. Този изключително иновативен метод за обучение е подходящ за хора от всякакви възрасти. Основно предимство на STEM е огромното удоволствие, което децата изпитват чрез въвличането им в реални експерименти и задачи. В процеса на използването на този метод те се учат чрез правене да развиват способностите си, въображението си и виждат реални резултати от дейността си.

Методът STEAM ще приложим в две образователни направления – ОН „Математика” и ОН „Околен свят”. За резултатното му използване в детската градина е изградена интерактивна образователна среда. Педагогическият екип работи със софтуерен продукт „Енвижън” – един компютър, много мишки. Изчистването на образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност, съобразяване с детските интереси, желания и възможности, ще ориентира обучението към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и развитие на личността. 

Освен в ОН „Математика” и ОН „Околен свят”, създаваме специализирани ателиета за провеждане на допълнителни занимания с деца и групи, сформирани според техните интереси и възможности. Обучението в ателиета ще се базира отново на иновативния метод STEAM.

Аз и педагогическият екип  сме щастливи, че ДГ „Пинокио” е първата иновативна детска градина в Област Русе. Това дава възможност не само да се надграждат знания, умения и отношения у децата, но и да бъде издигнат рейтингът на Община Русе!

Pin It on Pinterest