Д-р Грудев към Гео Караданов: Какво направихте за 8 години, за да решите проблема с водоснабдяването

Отговор представен на днешното редовно заседание на местния парламент от кмета на Асеновград доктор Христо Грудев на постъпило питане от инженер Гео Караданов – общински съветник от „БСП за България“, относно проблеми с водоснабдяването на село Червен.

аВЪПРОС: Уважаеми г-н Кмете, като общински съветник многократно съм сигнализирал за повтарящите се проблеми с водоснабдяването в с. Червен. Домакинствата, които са засегнати от ежедневно спиране на водоподаването са около 300 през седмицата и още 200 през почивните дни. Безводието създава сериозни неудобства, както за постоянно пребиваващите, така и за туристи и гости на селото. Във връзка с нарушеното водоподаване в с. Червен, моля да представите Вашето виждане за решение на проблема, който тревожи жителите, във възможно най-кратък срок. Какви са предстоящите действия, които община Асеновград ще предприеме за предотвратяване на сухият режим в селото и предвидени ли са съвместни действия с ВиК?

ОТГОВОР:

Уважаеми инженер Караданов, водният режим в село Червен е факт от десетки години. Вие, самият цитирате във въпроса си, че около 300 домакинства са засегнати от проблема и още 200 други, които са временно пребиваващи, остават без вода ежедневно, като за „повтарящите се проблеми“, сте сигнализиран многократно, в качеството си на общински съветник. Учудвам се, че чак сега групата на „БСП за България“ в Асеновград реагира по отношение на този всеизвестен за с. Червен проблем. Мисля, че ако се бяхте запознали с него преди време, сигурно през 8-те години на управление на д-р Емил Караиванов, в чийто екип имаше специалисти в управлението на ВиК сектора, щяхте да намерите адекватно решение и да разрешите проблема.

След като встъпихме в мандата, миналата година по това време, ние направихме пълно обследване на ситуацията в с. Червен. Още от първите дни започнахме активни разговори с водоснабдителното дружество ВиК – Пловдив за намиране на решение на проблема, за който Вие, представителите на БСП, сякаш не знаехте, или неглижирахте, както много други такива. Сигурно колегата преди мен не е получавал сигнали за проблемите с недостига на вода в с. Червен?

В питането си Вие отправяте молба да бъде представено моето виждане относно решението на проблема „във възможно най-кратък срок“, въпреки 8-годишния период на два управленски мандата на БСП, в които безводието е създавало сериозни неудобства на домакинствата.

Ето какво е моето виждане. Водоснабдяването на село Червен се осъществява основно от карстовия извор „Свети Георги“, като осигурява вода за цялата водоснабдителна група „Горнослав“. Тя включва селата Горнослав, Червен, Долнослав, Искра Леново. Дебитът на водоизточника е променлив в много широк диапазон – от 27 литра в секунда (през сухия сезон) до 463 литра в секунда. През сухите периоди количествата са твърде недостатъчни за нормалното водоснабдяване на цялата група „Горнослав“. Затова се налага въвеждането на режим на водоподаване, от страна на експлоатационното дружество ВиК – Пловдив не само за с. Червен, но и за другите населени места. С. Червен разполага и с още два малки каптажа, осигуряващи 1,2 литра в секунда допълнително. Съгласно направеното обследване от специалисти на ВиК, още през 2010 г., т.е. последната година на предходния ми мандат, като кмет на Асеновград, които данни са налични в общината, водните количества, необходими за постигане на нормално водоснабдяване на селото за около 830 жители, съгласно нормите, нужно да се подсигури максимално дневно количество от 4,7 литра в секунда или 406,46 кубически метра на ден.

Необходимото водно количество, за да се осигури нормалното водоснабдяване на селото, е 3,5 литра в секунда. Това налага търсенето на нови водоизточници в района. Първоначално, с кмета на с. Червен и ВиК дружеството се търсеше решение за допълнителни водни количества от  изоставен тръбен кладенец в горната част на населеното място, намиращ се в общински терен. Същият обаче е компрометиран. Счупена е обсадната тръба и е набит дървен ствол. От направените замервания от хидрогеолози, изграждали сондажи в този район, количествата вода, на които може да се разчита, са под 0,7 литра в секунда и не решават проблема. За целта се насочихме към водоизточник, проучван още през 2010 г., намиращ се под селото, който чрез изграждането на хоризонтален непотопен дренаж с дълбочина на полагане на дренажните тръби 4,00 метра, диаметър Ф200 и наклон на дренажа 0,011, обирайки водите от водоносните пластове на самоток, привлекаемият ресурс на водни количества е 5,3 литра в секунда.

Направено е обследване на водата, като химични и радиологични показатели. Установено е, че тя отговаря на нормите. Тази документация също е налична и от 2010 г. е на разположение в общината. Проектирана е помпена станция, събирателен кладенец и трасе от 3 344 метра, за да може водните количества да достигнат до водоема с обем 260 кубически метра, захранващ село Червен.  По този начин искаме да намерим трайно и дългосрочно решение на проблема с недостига на вода. Съвместно с ВиК – Пловдив ЕООД разгледахме решението в този му вариант и се спряхме на него.

На 02.10.20 г. общината е подписала договор с ВиК – Пловдив за съвместна дейност. В документа са разпределени ангажиментите и отговорностите на двете старини за намиране решението за осигуряване на необходимите водни количества в с. Червен така, а останалите да бъдат добавени за другите населени места във водоснабдителната група. Към момента община Асеновград има проектна готовност за изпълнение на дренажа и водопровода. Изготвен е и парцеларен план за трасето на водопровода. В момента се разработва проект на „Санитарно охранителна зона“ на дренажа, съгласно изискванията на Наредба 3 от 16.10.2000 г., след което същата подлежи на съгласуване с Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ – Пловдив. След получаване на пълна съгласувана проектна документация ангажиментът на общината е да изгради дренажа и събирателния кладенец, което по предварителни проучвания ще струва около 70 – 80 000 лева, както и да осигури захранване от ЕVN за помпената станция. Ангажимент на ВиК – Пловдив е да оборудва помпената станция и да изгради трасето на водопровода с дължина 3 344 метра – от дренажа до водоема – и да въведе съоръженията в експлоатация.

Освен това, в следващия бюджетен период, съгласувано с кмета на населеното място, ще бъдат предвидени средства за изграждане на поетите от община Асеновград ангажименти по договора за съвместна дейност.

За да завърша, г-н Караданов, искам да отбележа, че това е всичко, което ние успяхме да направим в рамките само на една година. И да попитам: Какво направихте Вие за предходните осем, след като многократно сте бил сигнализиран за повтарящите се проблеми с водоснабдяването в село Червен, както сам описвате във въпроса си, адресиран до мен.

С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на община Асеновград

Pin It on Pinterest