Членовете на Областния координационен център във Видин проведоха работна среща

Днес, 23.06.2021г., се проведе работна среща на Областния координационен център, създаден за изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018г. (изм. и доп. ПМС № 259 от 14.10.2019г.) за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Тя бе водена от заместник областния управител Илия Каменов. Участие взеха представители на Регионално управление на образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, ОД на МВР и на общините от областта.

Всяка от институциите, в своите компетентности, докладва за извършените през 2020/2021 учебна година дейности, във връзка с прилагането на Механизма. Регионално управление на образованието запозна присъстващите с предприетите мерки за задържане на децата и учениците и предотвратяване отпадането им от образователната система. 

Представителите на общините информираха, че въпреки дистанционното обучение през по-голямата част от изминалата учебна година, екипите по обхват и задържане на учениците са правили обходи и децата са върнати в училище. Стана ясно още, че няма наложени наказания по реда на чл.347 от ЗПУО. 

От Регионална дирекция „Социално подпомагане“ отчетоха, че са наложени съответните санкции на родители, чиито деца не посещават редовно учебните занятия. 

Информацията от Регионалната здравна инспекция показва, че няма постъпили сигнали от директори на училищата на територията на област Видин за неправомерно издадени медицински бележки на ученици.

В заключение заместник областният управител отбеляза, че всички институции, имащи отношение към обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, трябва да продължат активната си работа и да бъдат привлечени повече деца в образователната система.

Pin It on Pinterest