Центърът за социални иновации към Община Пловдив проведе „Ден на отворените врати“

Вчера  в Центъра за социални иновации към Община Пловдив се проведе „Ден на отворените врати“. 

В периода между 9:00-17:00 ч в „Дом на учителя“ гр. Пловдив 40 посетители имаха възможността да се запознаят с работата, целите и задачите на Центъра и да научат повече за ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския Социален Фонд.

Младите хора се запознаха на място с процесите за кариерно ориентиране и предприемачество, стажантските програми и образователни дейности, младежките дейности и доброволчески инициативи,  обсъдиха с екипа възможностите за реализация в Община Пловдив. Тема на  разговорите бе и добрата работа между публичния, частния и неправителствения сектор.

Центърът за социални иновации към Община Пловдив е първи по рода си в България и има за цел намаляване на безработицата и връщането на младите в обществения живот. Центърът работи с хора между 15-29 годишна възраст, като важно условие е те да не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение. Негова водеща цел е да обедини всички услуги на Община Пловдив на едно гише и по този начин да улесни младите хора в контакта им с фирми, организации и фондации, които търсят служители, работници и/или стажанти. Услугите са индивидуализирани, отчитайки персоналния профил на лицето (вкл. социалния контекст и рискови фактори), конкретните потребности и нагласи на лицето за включване в обучение и/или заетост, осигуряване на инструментариум в отговор на причините за категоризация на лицето в групата „NEETs.

И през вчерашния ден, всеки потребител получи индивидуално и специално отношение при посещението си в Центъра. След представянето на кратка презентация в заседателната зала,  младежите посетиха работния офис в съседство, за да бъдат регистрирани като потребители. Там експертите проведоха с тях консултации. Услугите на Центъра са напълно безплатни и не се обвързват с договорни взаимоотношения или ангажименти. Целта е младежите да имат възможност да се срещнат с бизнеса и публичния сектор на едно сигурно място и да бъдат напътствани за своето развитие.

За целия период от старта на проекта до днес, екипът е консултирал почти 150 потребители . Работата с младежи е в три направления – “Кариерно ориентиране и предприемачество”, “Стажантски програми и образователни дейности” и “Младежки дейности и доброволчески инициативи”.

Освен в Пловдив, паралелно и в Полша, се изпълнява подобен проект, което дава възможност двата центъра да обменят ценен опит и да надградят постигнатото. Партньорството с „БД Център” ООД (Полша) цели насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез проучване и трансфер на социални иновации, обмяна на опит и добри практики и модели за устойчиво интегриране на пазара на труда на целевата група.

През този месец предстоят още две събития на Центъра за социални иновации към Община Пловдив – кръгла маса на 21 юни и международна конференция на 23 юни.

Центърът за социални иновации е част от проект BG05M9OP001-4.003-0020-С01 „Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 199 408 лв.

Pin It on Pinterest