Център за кариерно ориентиране – Силистра ще проведе онлайн методическо обучение

Специфика и съдържание на кариерното ориентиране в прогимназиален и гимназиален етап.

Екипна работа на кариерния консултант и педагогическия специалист в дейностите по кариерно ориентиране“ е темата на двете онлайн обучения, които Център за кариерно ориентиране – Силистра ще проведе на 26.11./за педагогическите специалисти/ и 30.11.2020 г. /за педагогическите съветници/ чрез онлайн платформата Zoom. Целта на провеждането им е утвърждаване на кариерното ориентиране като основна съставна част на образователната политика в България и изграждане на по-тесни професионални връзки с училищните екипи.По тази тема кариерните консултанти ще работят с над 70 педагогически специалисти от прогимназиален и гимназиален етап, както и с 11 педагогически съветници с основни и средни училища и гимназии от Силистра, Дулото и Тутракан.По време на онлайн срещата участниците ще получат повече информация за основните дейности по кариерно ориентиране с учениците – информиране, диагностика и консултиране, на какви нива могат да се провеждат дейностите по кариерно ориентиране в сектор „Образование“, какви са целите и задачите на кариерните консултанти при работата им с ученици от гимназиален и прогимназиален етап, като специално внимание ще се обърне на учениците, поставени в ситуация на образователен преход – 7. и 12. клас.Важен момент от предстоящите срещи ще бъде и подкрепа на заложените дейности с училищата по проект „Създаване на модел на работен процес за кампания „Прием след 7. клас“ под мотото „Виж моя път! Избери твоя!“ В него участие вземат ученици от 10-11 клас, седмокласници и техните родители, педагогически специалисти и съветниците в тринадесетте училища, дали своето съгласие за работа по този проект, а именно:СУ „Йордан Йовков“ – ТутраканОУ „Христо Смирненски“ – ДуловоПГ по облекло, обслужване и транспорт – ДуловоСУ „Васил Левски“ – ДуловоПЗГ „Добруджа“ – СилистраПГС „Пеньо Пенев“ – СилистраПГПТ „Евлоги Георгиев“ – СилистраГПСУАУ „Атанас Буров“ – СилистраЕГ „Пейо Яворов“ – СилистраПМГ „Св.Климент Охридски“ – СилистраСУ „Дръстър“ – СилистраОУ „Отец Паисий“ – СилистраОУ „Иван Вазов“ – СилистраЗаложените дейности с учениците от 10-11 клас имат за цел да окажат подкрепа при разработване, създаване и представяне на презентационен продукт, който по атрактивен и интересен начин да достигне до седмокласниците от „първо лице“, за да улесни техния избор на следващо образование. Този процес ще бъде подкрепен от ръководствата на училищата, екип от учители, участващи в предстоящите онлайн обучения и кариерните консултанти от ЦКО. При невъзможност учениците да се срещнат на живо, през м. април и м. май 2021 г. ще се проведе „Виртуална панорама на средното образование в Силистра“. Именно за това учениците се подготвят за представяне и по двата варианта.Дейностите се провеждат по НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие“, модул В – „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПРЛ по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и училища“.

Pin It on Pinterest