Боклулът на Троян и Априлци ще бъде превръщан в ресурс

В последния ден на март в Община Троян бе учредено Дружество с ограничена отговорност с общинско участие „Хемус ресурс“.

Учредители са Община Троян и Община Априлци. Участието на двете общини в дружеството е с дялове съответно 90% на Община Троян и 10% – на Община Априлци. Капиталът на дружеството е 100000 лева.

Кметовете Г-жа Донка Михайлова и инж. Тихомир Кукенски подписаха дружествения договор и приеха общо решение за предмета на дейност на предприятието – предварително третиране на битови отпадъци и опериране на инсталация по предварително третиране на битови отпадъци, разделно събиране и извозване на биоразградими и/или зелени отпадъци, опериране на инсталация за компостиране, търговски сделки с първични и преработени продукти. На подписването присъства и временно изпълняващата длъжността областен управител г-жа Нели Митева.

Предприятието ще работи с материалните активи, изградени чрез външна финансова помощ, предоставена по силата на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектът за изграждане на инсталациите приключва през месец април.

Дружеството е публично предприятие, което се създава и управлява в интерес на гражданите на общините Троян и Априлци, с цел постигане на максимална стойност за обществото, чрез ефективно разпределение на ресурсите.

Предстои регистрация на новото дружество. В рамките на следващите месеци се очаква новата фирма да заработи. Тя ще продава за вторична преработка отделените пластмаса, хартия, стъкло и метали и др., които ще формират част от приходите ѝ. Разделянето и рециклирането на част от битовите отпадъци ще намали количеството депонирани такива, което има поне два положителни ефекта:

-икономически – ще намалеят законовоопределените отчисления към РИОСВ, което пряко влияе върху таксата за битовите отпадъци, плащани от гражданите и бизнеса;

-екологичен – оползотворяват се отпадъци, които могат да бъдат превърнати отново в ресурси.

Pin It on Pinterest