Бившият директор на депото за отпадъци в Асеновград – със специалност „Социални дейности“

Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев отговори на въпроси, поставени от общинския съветник Екатерина Гешева по време на редовното заседание на Общинския съвет вчера (27.05.20 г.). Питането касаеше освобождаването на директора на общинско предприятие „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци – Асеновград“.

С решение №716/30.01.2013 г. на Общински съвет – Асеновград е създадено общинско предприятие „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци – Асеновград“ (ТДБСО), като е приет и правилник за дейността му. Съгласно чл.12 от същия правилник, общинското предприятие се управлява от директор, който се назначава и освобождава от кмета на общината. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда, след провеждане на конкурс.

След направен анализ на управлението но ОТ „ТДБСО – Асеновград“ се установи, че в утвърдената длъжностна характеристика, като основно изискване е заложено висше образование със степен бакалавър и минимален професионален опит най-малко 4 години. В личното досие на директора Атанас Николов не се съдържат документи, доказващи този професионален опит към датата на назначаването му. Нещо повече – същият притежава образование висше, но със специалност „Социални дейности“.

Предвид приемане и пускане в експлоатация на нова клетка за ТБО и строителни отпадъци, увеличаването на обема и капацитета на депото, издаване на ново Комплексно разрешение на ИАОС – София за експлоатацията, предстоящото изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битови отпадъци по Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.“ е преценено, че е необходимо ръководителят на общинското предприятие да бъде лице с образование и квалификация, отговарящи на предмета на дейност на предприятието. А именно: професионално направление – екология, околна среда, икономика. Директорът следва да притежава необходимите знания в областта на отпадъците, процедурите по издаваните разрешителни от МОСВ, контролиране на работа на еколога на предприятието, съставяне на съвместни отчети за количествата и видове отпадъци, прогнозиране на бюджет и други.

С цел адекватно изпълнение на функциите и по-доброто изпълнение целите на ОП „ТРЕТИРАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ-АСЕНОВГРАД“ е разработена нова длъжностна характеристика. На Атанас Николов е дадена възможност да се запознае с утвърдената нова длъжностна характеристика и да предостави доказателства за притежаваните от него образование, професионална област и опит. В посочения срок не са предоставени документи и съответно директорът е освободен, считано от 01.04.2020 г. Към настоящия момент община Асеновград временно е назначила директор на ОП „ТРЕТИРАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ – АСЕНОВГРАД“ до провеждане на конкурс.

Pin It on Pinterest