Анкетно проучване на нагласите на гражданското общество във връзка с изработването на ОУП и разработването на план за интегрирано развитие на община Брегово за периода 2021-2027 г.

Уважаеми граждани на Община Брегово,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.

При изработване на ОУП на община Брегово ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености и цели на развитието, представляващи важна част от устройственото планиране на общината. Необходимо е проекта на ОУП да има адекватна взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите, заложени в новият План за интегрирано развитие на община Брегово за периода 2021-2027 година.

Двата плана са основен инструмент за определянето на визия, цели и стратегия на развитието, както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща бъдещият период на развитие.

Анкетното проучване цели да установи конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на община Брегово. Вашето участие в изработването на плана би гарантирало неговото качество и реалистичност.

Ако желаете да участвате в предстоящите обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на община Брегово за периода 2021-2027 година и Общия устройствен план, моля следете официалната интернет страница на община Брегово за обявяване на съответните дати.

Анкетно проучване

 1. Вашият пол е: *
  Мъж
  Жена
  Не желая да отговоря
 2. Вашата възраст е: *
  до 29 години, вкл.
  30-49 години
  50-65 години
  над 65 години
  Не желая да отговоря
 3. Вашето най-високо придобито образование е: *
  Висше образование
  Полувисше образование
  Средно образование
  Основно образование
  Не желая да отговоря
 4. Към коя от изброените групи се определяте (възможен е повече от един отговор): *
  Учащ
  Работник
  Упражняващ свободна професия
  Управляващ собствен бизнес
  Безработен
  Пенсионер
  Представител на неправителствена организация
  Друго:
 5. Друго:
 6. Какви са впечатленията Ви от промените в община Брегово през последните 7 години? *
  Общината се промени бързо към по – добро
  Общината се промени към по-добро, но с по-бавни темпове от очакваните
  Нищо не се е променило
  Общото състояние на общината се влоши
  Друго:
 7. Друго:
 8. Какво показва Вашето лично усещане за общината спрямо останалите в страната общини? *
  Общината е по-добра от повечето общини в страната
  Общината е като повечето общини в страната
  Общината е по-зле от повечето общини в страната
 9. Кои според Вас са основните направления, които община Брегово приоритетно трябва да развива през следващите 7 години? (Моля, посочете не повече от 5 отговора!) *
  Подобряване на техническата инфраструктура (водоснабдителна, канализационна, електроснабдителна)
  Подобряване на уличната инфраструктура в населени места (улици, тротоарни настилки, алеи и др.)
  Подобряване на сградния и жилищен фонд, включително мерки за енергийна ефективност
  Развитие на туризма (поддържане на паметниците на културата, инвестиции в читалищата, фестивали и др.)
  Повишаване качеството на образованието
  Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда (вкл. квалификация на хората)
  Намаляване нивата на замърсяване на въздуха
  Разработване на нови градоустройствени планове за гр. Брегово
  Подобряване качеството на предлаганите здравни и медицински услуги
  Запазване и създаване на нови зелени зони за отдих и спорт
  Подобряване мерките за справяне с размножаването на бездомните кучета
  Подобряване на административните услуги за населението и бизнеса (вкл. електронни)
  Засилване ролята на неправителствения сектор и стимулиране на гражданското участие в управлението
  Борба с дискриминацията, социално включване и създаване на равни възможности
  Реконструкция/обновяване на промишлените територии
  (възможен е повече от един отговор)
 10. Във връзка с разработването на новият Общ устройствен план на гр. Брегово ще бъдат предвидени нови територии за развитие. Моля посочете какви трябва да са те според Вас: *
  За производствени дейности
  За обслужващи дейности във връзка с поддържане на трасето за ГКПП Брегово.
  Друго (моля, посочете):
 11. Друго
 12. На територията на кое населено място – в гр. Брегово или селата – живеете? *
 13. Какво бихте искали да се подобри или промени във Вашето населено място, в което живеете? *
 14. Кои според Вас са най-сериозните икономически проблеми на община Брегово? (Моля, посочете не повече от 5 отговора!) *
  Лоша улична инфраструктура в населените места (улици, тротоарни настилки, алеи и др.)
  Лоша ВиК инфраструктура
  Лошо състояние на образователната инфраструктура
  Лоша транспортна достъпност
  Недобро състояние на околната среда
  Лошо сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците
  Лошо икономическо състояние на селата в общината
  Липса на стимули за създаване на нови предприятия
  Слаба инвестиционна активност
  Неефективна промишленост
  Влошаваща се демографска ситуация
  Висока безработица
  Ниското образователно равнище на населението
  Лоша социална грижа за хората в неравностойно положение
  Висока престъпност
  Недобре развита социална сфера и сектор на социалните услуги
  Липса на детски площадки, места за отдих и спорт
  Недостъпно или недостатъчно качествено здравеопазване
  Слабо взаимодействие между местна власт, бизнес, неправителствен сектор, граждани
  Слабо развити неправителствен сектор и граждански инициативи
  Друго:
 15. Друго:
 16. Кои са основните демографски и социални проблеми на община Брегово? (Моля, посочете не повече от 3 отговора!) *
  Ниска раждаемост
  Миграция на млади и образовани хора
  Продължителна безработица
  Ниска образованост на населението
  Неефективна интеграция на групи в неравностойно положение
  Престъпност и нарушения на обществения ред
  Ниско качество или затруднен достъп до здравеопазване
  Ниско качество или затруднен достъп до социални услуги
  Друго:
 17. Друго:
 18. Развитието на кои фактори, биха били двигател за развитието на община Брегово? *
  Привличане на инвеститори
  Развитие на социалните услуги
  Развитие на земеделието
  Развитие на индустриалния сектор
  Развитие на сектора услугите
  Повишаване на капацитета на местната общност за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани с европейски средства
  Повишаване на образованието и квалификацията на човешките ресурси
  Подобряване на техническата инфраструктура
  Друго:
 19. Друго:
 20. Кои са най-важните проекти на общината, които трябва да бъдат реализирани до 2027 г.? Напишете, ако имате конкретна проектна идея или в сферата на партньорство, която ще допринесе за развитието на община Брегово. *
 21. Ако имате роднини/приятели, които в момента се намират в чужбина, при какви условия мислите, че биха се върнали в община Брегово? *
 22. Кои трябва да бъдат приоритетните направления за икономическо развитие в общината и оценете тяхната значимост за Вас?
  Селско стопанство
  Селско стопанство – оценка
  много важно
 23. Кои трябва да бъдат приоритетните направления за икономическо развитие в общината и оценете тяхната значимост за Вас?
  Лека промишленост
  Лека промишленост – оценка
  много важно
 24. Кои трябва да бъдат приоритетните направления за икономическо развитие в общината и оценете тяхната значимост за Вас?
  Туризъм
  Туризъм – оценка
  много важно
 25. Кои трябва да бъдат приоритетните направления за икономическо развитие в общината и оценете тяхната значимост за Вас?
  Транспорт и логистика
  Транспорт и логистика – оценка
  много важно
 26. Кои трябва да бъдат приоритетните направления за икономическо развитие в общината и оценете тяхната значимост за Вас?
  Високотехнологични производства
  Високотехнологични производства – оценка
  много важно
 27. Кои трябва да бъдат приоритетните направления за икономическо развитие в общината и оценете тяхната значимост за Вас?
  Обслужващи дейности с регионално значение
  (здравеопазване, образование, услуги)
  Обслужващи дейности с регионално значение – оценка
  много важно
 28. На каква помощ разчитате в момента и на какво бихте разчитали? Разчитам на: *
  Себе си
  Деца/внуци, които работят в чужбина
  Социални помощи
  Собствен бизнес
  Друго:
 29. Друго:
 30. Какви източници на информация използвате за запознаване с развитието на общината? *
  Официалната интернет страница на община Брегово
  Социални мрежи
  Местни медии – вестници, радио, телевизия
  Разпространени презентационни материали – от различни събития и кампании
  Организирани събития – публични отчети, представяния на инвеститори и др.
  Организирани обществени обсъждания – кръгли маси, форуми и др.
  Друго:
 31. Друго:
 32. Можете да направите допълнителни коментари, за които мислите, че ще бъдат полезни за разработването на двата плана за развитие на община Брегово. *
  Изпрати

Pin It on Pinterest