Региона

77 проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на регионите 2021 – 2027″ са постъпили за разглеждане в Столична община

От тях 41 са интегрирани. Столичната община също участва в процедурата със  6 проектни идеи, разработени от направленията „Архитектура и градоустройство“, „Обществено строителство“,  „Зелена система“, „Култура, образование, спорт, младежки дейности и туризъм“.

Това съобщи зам.-кметът в направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ и ръководител на звеното за подбор на проектни идеи към Столичната община Никола Барбутов. В процедурата участват и районни администрации, институции, неправителствени организации и компании. Индикативна стойност на всички получени проекти идеи е около 409 млн. лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за София е 85 031 875 лева. Звеното за подбор на проектни идеи ще направи проверка за административно съответствие и допустимост, въз основа на утвърдени образци на Програма „Развитие на регионите 2021 – 2027“. Непосредствено след проверката ще бъде направена и приоритизация на проектните идеи съгласно общи и специфични критерии на Програмата. Резултатите от работата на Звеното ще бъдат представени и обсъдени от членовете на Комитета за подбор на проектни идеи, в който участват широк кръг от заинтересовани страни. След което ще бъдат изпратени на Програма „Развитие на Регионите 2021 – 2027“ с цел одобрение и подготовка за финансиране.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest