68,08% е изпълнението на собствените приходи за деветмесечието в Община Шумен

При годишен бюджет 28 089 280 лева отчетеният размер на средствата за този период възлиза на 19 121 937 лв.

Това показват данните от финансовия анализ на общинската администрация за текущото изпълнение на бюджета към 30 септември 2020 година.

Под формата на данъчни приходи за третото тримесечие са събрани 7 896 936 лв. или 73,36% при разчет от 10 765 000 лв. Най-висока събираемост се отчита при данъка върху превозните средства. 85,12% или 3 489 843 лв. е изпълнението на средствата за деветмесечието спрямо планираните за периода 4 100 000 лв. Най-ниско е изпълнението на средствата за окончателния годишен (патентен) данък и данъка върху таксиметровия превоз на пътници. Към 30 септември от предвидените 380 000 лв. са постъпили едва 100 416 лв. или 26,43%.

Събраната сума от данък върху недвижимите имоти е в размер на 2 562 109 лв., което е 69,25% от заложените 3 700 000 лв. 1 728 367 лева са внесени от гражданите за покриване на данъка за придобиване на имущества при дарение или възмезден начин. Това е 67,78% от планираното изпълнение на годишния план, в който са предвидени 2 550 000 лв. За туристически данък към края на деветмесечието изпълнението е 46,29% или 16 201 лв. спрямо заложените 35 000 лв.

Към 30 септември неданъчните приходи, включително корективите за внесен ДДС и други данъци възлизат на 11 225 001 лв. при план 17 324 280 лв, което е 64,79% изпълнение на предвиденото. С най-голям относителен дял от неданъчните приходи са общинските такси. При уточнен план 8 544 500 лв., изпълнението е 6 443 801 лв., което е 75,41%. За такса битови отпадъци при разчет по бюджета за годината от 6 500 000 лв. са събрани 5 130 405 лв. или 78,93%.

Към края на деветмесечието Община Шумен няма просрочени и неразплатени задължения. Общо разходите по бюджета, които са изпълнени към края на деветмесечието, са в размер на 59 407 275 лв. или 64,58% от заложените 91 991 083 лв. По оперативни програми към 30 септември общинската администрация е получила трансфери в размер на 5 246 479 лв. Реализираните разходи по проектите за периода са 2 393 059 лв., от които 1 623 344 лв. за текущи разходи и 769 715 лв. за капиталови разходи.

Pin It on Pinterest