Региона

18 докладни записки прие на априлското си заседание Общински съвет-Разград

18 докладни записки, внесени от ръководството на Община Разград на заседание на Общинския съвет, получиха подкрепа от местните парламентаристи на априлското им заседание днес.

Две от докладните от дневния ред бяха оттеглени от техния вносител

.

Предложенията за решения бяха представени от Кмета Добрин Добрев, председателя на Общинския съвет Галина Георгиева и заместник-кметовете Зорница Евгениева и Хабибе Расим.

Сесията започна с даване на разрешение на „ДКЦ I Разград“ЕООД да проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-частна общинска собственост и за отдаване под наем на кабинет за извършване на медицинска дейност. И на двата имота изтичат досегашните договори за отдаване под наем, на първия е поставен вендинг автомат за топли напитки.

Съветниците одобриха и изменение на Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община по отношение на отмяна на цените на входните билети, заплащани при посещение в  Регионален исторически музей-гр. Разград /РИМ/. Тези такси са гласувани от местния парламент през 2016 г., но след жалба в Административен съд-Разград е станало ясно, че това решение противоречи на Закона за културното наследство, според който цените на входните билети в държавните и общинските музеи се определят от техния директор съгласувано с финансиращия музея орган, в случая Община Разград.  „Извън компетенциите на Общинския съвет е да определя с Наредба цените на билетите в РИМ- гр. Разград, а това правомощие има само директора на музея след съответното съгласуване с община Разград. Тази регламентация налага извода за незаконосъобразност на посочените текстове от Наредба № 14 на Общински съвет Разград.“ – се обяснява в докладната записка.

Подкрепа получи и докладната записка за удължаване на срока на предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Грижа в дома в Община Разград“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. Според първоначалния договор проектът трябваше да приключи на 1 май 2024 г. след 12-месечен срок на изпълнение, но вече е подписан договор с Управляващия орган за удължаване с 6 месеца. С решението на местния парламент се дава съгласие за изменение на Акта за възлагане на услугата от общ икономически интерес „Грижа в дома“ във връзка с удължаване срока на предоставяне на услугата „Грижа в дома“ от 12 месеца на 18 месеца по проект „Грижа в дома в Община Разград“, считано от 01.05.2023 г. Услугата се изпълнява от Домашен социален патронаж, чрез нея се подпомагат 285 нуждаещи се жители на общината. 

Съветниците одобриха докладна за продължаване на срока за настаняване и наемно правоотношение с наемател на жилищен имот частна общинска

собственост на четиричленно семейство, което отговаря на изискванията да бъде настанено в общинско жилище. Подкрепена бе и докладна записка за промяна в списъка за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2024 г., който включва 186 броя общински жилища. Един от апартаментите без наемател в момента се включва в раздел „Ведомствени жилища“, тъй като има необходимост от такива.

По-голямата част от докладните записки бяха свързани с продажба, предоставяне, учредяване право на строеж или отдаване на имоти общинска собственост. Сред тях няколко са в селата от община Разград и 30% от приходите от сделките ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура на територията на конкретните села – Киченица, Островче, Ясеновец, Мортагоново. Сред докладните бе и една за продажба на имот частна общинска собственост на собственик на законно построена в него сграда в бизнес зона „Перистър“. Става въпрос за склад за метали и инвентар с възможност за продажба“ на „Бонев“ООД. Предложението в докладната бе да се извърши продажба на пазарна цена, определена от лицензиран оценител – 84 015,80 лв.

Съветниците дадоха и разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии и план-схема за ел. захранване в урбанизираните територии – кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kV“ в поземлен имот в Побит камък.

Със свое решение съветниците определиха Годишен план за паша, даване на съгласие за предоставяне на мери, пасища за общо и индивидуално ползване заедно с Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на Община Разград. Общата площ на пасищата в общината от Общинския поземлен фонд е 24 447.806 дка, разпределени по землища. 13 фермери с животновъдни обекти, в които се отглеждат общо над 1300 животни – крави, овце и кози, са подали заявления за ползване на пасищата.

В края на заседанието на Общинския съвет председателят Галина Георгиева представи пред местните парламентаристи покана от Федерацията на жените за участие в тяхната благотворителна кампания „Напред, науката е слънце“ чрез дарение или посещение на благотворителен концерт на 15 май.
Заместник-кметът Елка Неделчева пък покани общинските съветници заедно с техните деца или внуци на традиционното боядисване на великденски яйца на Велики четвъртък, което Община Разград организира и което е обогатено с нови елементи. То започва в 12 часа на 2 май на площад „Независимост“ пред Общинския културен център, а ако вали дъжд – в спортна зала „Лудогорец“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest