104 семейства, засегнати от COVID-19, са подкрепени от Сдружение „Еквилибриум“

104 семейства или 421 човека, засегнати от коронавируса, са били подпомогнати от Сдружение „Еквилибриум“ по програма „Ирис“ за периода януари– август 2021 година.

Проектът е продължение на дейностите в подкрепа на потърпевшите от пандемията. Община Русе е възложила управлението на Комплекса за социални услуги за деца и семейства на Сдружение „Еквилибриум“, които имат богат опит в развитието и предоставянето на социални услуги за деца и семейства.

Програмата дава възможност за своевременна реакция при кризисни моменти следствие на пандемията и оказване на конкретна подкрепа, от която има нужда семейството. Затова помощта е индивидуална  –  хранителни продукти, памперси и бебешки консумативи, дърва, различни медицински изследвания, прегледи при АГ специалист, консултации за предпазване от нежелана бременност след направен информиран избор, дентално лечение, закупуване на отоплителни печки или набавяне на  училищни материали. Оказана е и подкрепа чрез заплащане на режийни разходи на някои семейства /електроенергия и вода/, както и на специфични услуги – консултации относно дислексия при логопед. Раздадени са два вида брошури, разработени от екипа – за начините за предпазване от Covid-19 и брошура за  ранно детско развитие за деца от 0 до 1 г. за най-важните грижи, които трябва да се полагат от родителите им. По време на проекта са реализирани и 80 психологически консултации за намаляване на тревожността, за преодоляване на семейни проблеми, за предизвикателствата в грижата за децата, както и за трудностите, свързани с Covid кризата в страната, социалната изолация и др.

Проектът е финансиран по програма „ИРИС“, която подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от Covid-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и се управлява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Pin It on Pinterest