Региона

🌳 Подкрепете Община Мездра в Националния конкурс „SOS Залесяване“!

Започна оценяването на зелените проекти, разработени от български общини в рамките на инициативата на „Нестле България“ „Залесяваме Активно“. В първото издание на Националния конкурс за спонсорство на залесителен проект „SOS Залесяване“ участват 16 общини от 11 области на страната, които желаят да допринесат за подобряване на екологичната обстановка и за устойчивото развитие на своите региони.

🌳 Сред тях е залесителен проект на Община Мездра, който предвижда залесяване на 30 дка изоставени и ерозирали земи в местността „Етемията“ в землището на село Долна Кремена, санитарно почистени преди време поради заболяване на дърветата.

Основните цели на проекта са възстановяване на горския фонд, подобряване на биоразнообразието, намаляване на ерозията и защита на почвите, повишаване на качеството на въздуха и на локалния климат.

При изпълнението на проекта са планирани следните дейности:

• Подготовка на терена: почистване от отпадъци и израняване;

• Избор на подходящи видове дървета и храсти за засаждане;

• Организиране на доброволчески акции за залесяване;

• Постоянен мониторинг и грижа за новозасадените площи.

Очакваните резултати са засаждане на минимум 10 000 дървета и храсти, повишаване ангажираността на местната общност към опазването на околната среда и подобряване на екологичните условия и на жизнената среда в региона.

За осъществяването на проекта Община Мездра ще работи съвместно с местни училища, неправителствени организации и бизнеса.

Общият бюджет на проекта е 50 000 лв. Сумата ще покрие разходите за закупуване на посадъчен материал, инструменти, транспорт и грижи за насажденията през първите две години след засаждането.

Процесът на оценяване на подадените проекти от общини в Националния конкурс „SOS Залесяване“ ще се извърши на два етапа. Експертно жури, което включва представители на „Нестле България“ и на партньорите на инициативата: Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Лесотехнически университет, ще оценят проектите по качествени и административни критерии. Като например съответствие на предложения проект с целите на конкурса, яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати, изготвен експертен технологичен план за залесяване или проект за озеленяване и др. Членовете на журито ще представят своите оценки и обосновки чрез видео обръщения, които ще бъдат качени на страницата на инициативата.

🌳 Освен експертите, в оценяването може да се включи и всеки желаещ, като попълни кратка анкетна форма на страницата на инициативата. Всички проектни предложения са достъпни на: https://www.nestle.bg/bg/misia-zalesyavane-2024?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2q7B8nKMKtNvsY4DjkrBkYIjdZ0wB635RQmyvg0stl_eaTGfS7Zu_INXQ_aem_2Ka7bO230DeykttKyg1Apg, където можете да ги разгледате и да гласувате за общината, която според Вас е представила най-добър проект. Анкетата ще бъде отворена до 25 юли 2024 г., включително.

Инициативата ще подкрепи общината победител с финансиране в размер на 60 000 лв. Срокът за залесяване на предложената в проекта площ е до 31 май 2025 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени в началото на месец август на страницата на инициативата и на сайта на НСОРБ. Непосредствено след това „Нестле България“ ще подпише договор с одобрената за финансиране община.

Най-подходящият момент за стартиране на залесяването ще бъде определен от експерти от Горското стопанство към общината победител, които в следващите три години ще полагат специални грижи за залесените площи, като целта е постигане на минимум 80% прихващане на засадените дървесни видове.

🌳 Вярваме, че с Вашата подкрепа ще успеем да постигнем нашите цели и да допринесем за по-зеленото и здравословно бъдеще на община Мездра!

#SOSЗалесяване #Nestle  

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest