ВМРО предлага община Русе да разшири жилищния си фонд

Общинските съветници от ВМРО в Русенския общински съвет предлагат Общината да разшири своя жилищен фонд.

Това става ясно от предложение, направено от групата общински съветници на патриотите в местния парламент. От него личи, че те не са против намаляването на жилищния фонд, но единствено при условие, че е договорено придобиването на нови жилища.

По този начин няма да намалее броят на общинските жилища, като същевременно същите ще се обновяват ежегодно, казва Асен Даскалов, председател на групата общински съветници на войводите.

На предстоящата на 15 юли 2021 година сесия на ОбС общинските съветници от ВМРО ще предложат няколко клаузи в плануваната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе.

В първата клауза е записано, че ежегодно по предложение на кмета на общината общинският съвет определя максимален брой жилища по ал. 1, т. 1 за продажба, ако Община Русе има през същата календарна година сключен договор за придобиване на жилище чрез правна сделка или учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, с уговорена клауза по чл. 37, ал. 2 от Закона за общинската собственост за реално заплащане цената на учреденото право на строеж чрез предоставяне в собственост на общината на жилищни имоти. Броят на жилищата за продажба не може да е по-голям от броя на жилищните имоти, които Община Русе ще придобие чрез правна сделка или учредяване право на строеж.

Според втората клауза броят на жилищата за продажба ежегодно може да бъде не повече от 1,5% от общия брой на жилищата, включени в списъците по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 5. Заявленията за закупуване се подават от желаещите в двумесечен срок от приемане на решението на общинския съвет. Подадени след този срок заявления не се разглеждат.


Според третата клауза средствата, получени от продажба на общински жилища, се разходват при спазване на изискванията на чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси, като не по- малко от 25 % са за ремонт на общински жилища и не по-малко от 25 % за придобиване на нови жилища.

Pin It on Pinterest