Възраждане представи законопроект за изменение на закона за съдебната власт

На 12 явгуст от 11:30 ч. в БТА София се проведе пресконференция на Възраждане.

В нея участваха адв. Румяна Ченалова – кандидат за народен представител от гражданската квота на Възраждане на Парламентарни избори, април 2021 и юли 2021 г. и експерт на политическата партия по въпросите за съдебната власт и адв. Петър Петров, зам. председател на Възраждане.

На пресконференцията беше представено предложението на Възраждане за законопроект за изменение на закона за съдебната власт.

Часове преди пресконференцията Възраждане внесе предложение до всички парламентарни групи в Народното събрание, които са заявили намерения за промяна в Съдебната система, и до Министерския съвет на Република България в качеството им на  органи/лица със законодателна инициатива за конкретни промени в Закона за съдебната власт.

Предложеният законопроект за изменение на закона за съдебната власт урежда три въпроса:

1. Детайлизира процедурата по освобождаване от длъжност нГлавния прокурор и председателите на върховните съдилища при извършени нарушения по чл. 129 ал.3 т.5 от Конституцията.

Регламентира се кой може да внесе предложение, органът, който  взима решенията, редът и сроковете за това.

Въвежда се възможност за временно отстраняване от длъжност на Главния прокурор, председателите на върховните съдилища и изборните членове на ВСС при образувани срещу тях наказателни и дисциплинарни производства. Досега тази възможност касаеше само редовите магистрати. Въвежда се изискване това отстраняване да е задължително предвид възможността за въздействие, влияние и др. и предвид високия обществен интерес. Срокът е до 3 месеца, както за останалите магистрати.

2.Предлага се промяна на структурния състав на ВСС, като при осъществяване на избор на членовете на ВСС от квотата на парламента се поставя задължително изискване за  едно хабилитирано лице   по публичноправни науки  и 2 лица, преминали през трите нива на съдебната власт със специализация по публичноправни  науки, административно право и процес – за всяка от двете колегии на ВСС.

Предлага се ограничение за административни ръководители на органи на съдебната власт да  бъдат предлагани за членове на ВСС до изтичане на 5 години от прекратяване на мандата им като ръководители.

3.Предлага се извеждане на Националната следствена служба от системата на прокуратурата и обособяването ѝ като самостоятелен орган на съдебната власт съобразно Конституцията.

Предлага се в определени посочени случаи директорът на НСлС да придобива временно качеството „изпълняващ длъжността прокурор по разследването срещу Главния прокурор и неговите заместници“

Pin It on Pinterest