Социалната и солидарна икономика – един различен бизнес модел

Предприятията от социалната икономика се основават на общи ценности като солидарност, социалното сближаване, предимство на индивида пред капитала, социална отговорност, демократично управление, както и на факта, че не са мотивирани от печалбата.

Всеки един бизнес, независимо малък или голям, бе засегнат от кризата, предизвикана от Covid-19. По време на тази криза, обаче, пролича грижата, с която кооперативните организации, които са в основата на социалната икономика, се отнасят към заетите и към общностите, които са най-засегнати от икономическите последици. Със своята над 130-годишна история, кооперациите показаха колко високо ценени са хората, тяхното право на достоен труд и справедливо заплащане. Именно кооперациите бяха най-близо до всеки един и оказваха солидарна подкрепа на своите членове и съмишленици, запазвайки работни места и грижейки се за член-кооператорите и техните семейства.

Кооперативното движение в България има значим принос за развитието на българската икономика през годините. Ежедневно, кооперациите се справят с множество предизвикателства, като съумяват да съхранят своята идентичност. Най-силното преимущество е социалната и солидарна роля, която имат и която роля ще продължат да отстояват, въпреки трудностите, пред които са изправени.

Кооперативната идея продължава да бъде важна част от живота на нашето общество. Граденото с много труд и всеотдайност през годините личи и днес, а ние сме длъжни да го съхраним за бъдещите поколения. Кооперативните организации винаги са били най-близко до хората и до техните потребности. Основавайки де на своите принципи и ценности, кооперациите продължават да работят в полза на обществото. Това е и най-демократичната форма на предприемачество, която е призната в целия свят.

На национално ниво, кооперативният бизнес може да осигури по-устойчива и ориентирана към хората икономика, стига да има необходимата подкрепа от страна на държавата. Всяка една сфера на обществения живот под една или друга форма има отношение към кооперациите. Време е за по-широка видимост и повече внимание към най-социално ориентирания бизнес модел.

#ПарламентарниИзбори#11юли2021Полина Шишкова

4️⃣▫️1️⃣0️⃣7️⃣☑️Вотът е преференциален!

Pin It on Pinterest