Политика

„Сглобката“ отхвърли предложението наБСП за необлагаем минимум и освобождаване на младите от данък върхудоходите

Българските граждани ще запомнят този инаткойто проявявате спрямо тяхобърна се къмуправляващите Иван Ченчев

„Назрял е моментът за въвеждане на необлагаемминимум и така да бъдат освободени от част отданъчната тежест предимно хора с ниски доходи. Тована практика ще повиши разполагаемия доход, койтоще бъде използван изцяло за потребление  и ще имасилен стимулиращ ефект за икономически растеж.“ Това заяви от парламентарната трибуна народниятпредставител от „БСП за България“ Георги Гьоков, който представи законодателните промени насоциалистите в Закона за данъците върху доходите нафизическите лица.  

По неговите думи, тази мярка е насочена към около 2 милиона души, които работят за доходи, по-ниски отсредната работна заплата и особено за 500-те хиляди, които са на минимална работна заплата.

Гьоков обясни, че се предвижда въвеждането нанеоблагаем минимум да стане поетапно, за да не сенатоварва бюджетът, като на първи етап той да е в размер до прага на бедност, с тенденция, на по-късенетап, да достигне размера на минималната работназаплата.

Социалистът обърна внимание, че в малкото държави, в които все още има плосък данък, има необлагаемминимум и България е единственото изключение в това отношение. „Това, заедно с факта, че страната ние сред петте държави в ЕС с най-нисък дял наразходите за социална закрила от БВП, води до силнисоциални изкривявания в обществото. Ефектът, койтовсичко това предизвиква, е бедност и неравенство в българското общество“, подчерта Георги Гьоков.

Той представи и предложението на БСП, което касаеосвобождаването от данък върху доходите на всичкиработещи българи на възраст до 26 години:„Демографската криза, нивото на доходите, условиятаи качеството на живот в България не оставят съмнениепред отговорността на държавата да търси начини даподпомага най-бедните и младите. Данъчнатапреференция за младите хора ще действа в началотона трудовия им път, което ще благоприятстватърсенето на устойчива и перспективна трудовареализация в България. По този начин, временнотонамаление на преките данъчни постъпления оттрудови възнаграждения на тези лица ще бъдекомпенсирано многократно в бъдещи периоди чрезгенерирането от тях на значителни преки и косвениданъци в полза на бюджета.“

Гьоков завърши с призив за подкрепа назаконопроекта: „Това ще означава повече пари захората с ниски доходи, повече потребление, по-високикономически растеж, по-малко бедност и неравенстваи по-голяма подкрепа за младите българи.“

България се е стопила с 850 хиляди жители запоследните 10 години. Това е един факт, който трябвада ни накара да се замислим. За нас, всички политики, които приемаме като законодатели, трябва да бъдатнасочени именно към решаване на тези многосериозни проблеми“, заяви секретарят напарламентарната група на „БСП за България“ ИренаАнастасова.

Тя посочи, че по данни на сериозни социологическипроучвания, 91% от българите смятат, че основниятфактор да не раждат деца и да емигрират извънБългария са ниските доходи. 

„Поради тази причина ние правим тези предложения. Защото сме наясно, че когато двамата родителиполучават минимална работна заплата, която къммомента е чисто около 600 лв., няма как да гледат дведеца и да им осигурят необходимото качество наживот“, подчерта Анастасова. 

По нейните думи, разширяващата се ножица междубедни и богати в страната пряко рефлектира върхубъдещето на децата им. 

„В българското училище се забелязва все по-сериозназависимост между нивото, степента и качеството наобразованието на децата и социалния статус насемейството. И това, колеги, е престъпление. Защотоние се бием в гърдите, че всяко българско дете имаравен достъп до образование, но всъщност това не е така“, каза още Ирена Анастасова.

Според заместник-председателя на парламентарнатагрупа на социалистите Иван Ченчев, в 49-ото Народносъбрание повече се дрънчи с оръжие и се говори за„див евроатлантизъм“, отколкото да се защитават вдостатъчна степен интересите на българскитеграждани. 

„За разлика от нас, където повечето законопроекти на„БСП за България“ са в тази посока. В този смисъл, искам да се обърна към представителите на ПП-ДБ – тези иначе толкова социални хора, които, идвайки съсзаявката за промяна, откраднаха брутално еднапредизборна платформа, след това влязоха в Народното събрание и вече във втора пленарна заласа пълен пас по отношение на това да подкрепятсоциални законопроекти. Така че този техен пас е в ущърб на българските граждани – нека това да станепределно ясно“, коментира той. 

И призова народните представители да се замислятповече какво се предлага, а не кой го предлага, за даможе да  се дебатира по същество. 

„Иначе всички минават в кръгова отбрана и на едносмислено предложение на „БСП за България“ вие сеинатите. Но не се инатите на нас, а всъщностпроявявате инат спрямо българските граждани, коитоще запомнят това и ще си дадат сметка, когатотрябва“, каза в заключение от парламентарнататрибуна Ченчев.

В крайна сметка, предложенията на „БСП за България“ бяха отхвърлени от управляващото мнозинство.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest