Процедурата при прекомерен дефицит вече не е обоснована за Италия

Европейската комисия направи преглед на допълнителната фискална консолидация, обявена от италианските органи тази седмица и стигна до заключението, че тя е достатъчно съществена, за да не препоръчва на Съвета откриването, на този етап, на процедура при прекомерен дефицит (ППД).

Причината е в това, че Италия не е спазила критерия за дълга.

На 5 юни 2019 г. Комисията оцени в доклада си факторите, които са в основата на нарушението от страна на Италия на целевия показател по отношение на дълга през 2018 г. В доклада бе разгледано изпълнението на бюджета на Италия през 2018 г. и бюджетните прогнози за 2019 г. и 2020 г. и в него се стигна до заключението, че ППД е оправдана. Държавите членки също така приканиха Италия да предприеме необходимите мерки, за да гарантира спазването на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж в съответствие с процедурата при прекомерен дефицит (ППД), и добавиха, че „Комисията и комитетът могат да вземат предвид допълнителни елементи, евентуално представени от Италия“.

На 1 юли италианското правителство прие бюджета си за втората половина на 2019 г., както и декрет-закон, който включва корекция за 2019 г., възлизаща на 7,6 милиарда евро или 0,42 % от БВП в номинално изражение. В резултат на това номиналният дефицит на Италия се очаква да достигне 2,04 % от БВП през 2019 г., което бе целта, залегнала в бюджета за 2019 г., приет от италианския парламент. Като се вземат под внимание разпоредбите, приети на 1 юли, се очаква Италия в общи линии да спази изискваната корекция съгласно предпазната част на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) през 2019 г.

Pin It on Pinterest