ПП „Републиканци за България“ представя политиките в сектор „Земеделие, храни, гори и аквакултури“

ПП „Републиканци за България“ стартира серия от уебинари, на които представя различните секторни политики, които ще залегнат в предизборната програма на партията.

Експерти от сектор „Земеделие, храни, гори и аквакултури“ от цялата страна изготвиха предложенията, които са сведени до осем.

Представянето им бе направено от координатора на сектора Чавдар Маринов – член на Контролния съвет,Тодор Джиков – председател на Националната асоциация на картофопроизводителите, Христо Николов –  председател на Професионалната асоциация на розопроизводителите, Антон Величков – бивш зам.- директор в БАБХ.

Предложенията, с които ПП „Републиканци за България“ излиза и ще работи са:

  1. Повишаване на благосъстоянието на земеделските производители

Програмата на ПП „Републиканци за България“ предвижда бърз растеж на доходите на земеделските производители. Въвеждането на поредица от обучения и иновации, късата верига на доставки, намаляването на административната тежест, въвеждането на нови схеми за качество и по-ефективното използване на финансовите ресурси ще доведе до бързо и устойчиво повишаване на тяхното благосъстояние.

  1. За повече БГ храни в публичния сектор

Към днешна дата голяма част от храните в публичния сектор са доставяни от производители от чужбина.  Ние възнамеряваме да променим това. Смятаме, че публичният сектор трябва да се превърне в пазар и основен канал за реализация на български храни. Ще го направим чрез въвеждане на законови мерки, които защитават здравето на потребителите и нацията.

  1. За иновативно земеделие и подготвени земеделци

Устойчивостта на българското земеделие е в пряка зависимост от преносът на знания от науката към практиката. България разполага със селскостопанска академия, в чиито състав са включени повече от 20 специализирани научни института, както и с четири отделни аграрни университета. Необходимо е те да бъдат мобилизирани в помощ на селскостопанските производители като подпомогнат навлизането на иновации и осигурят обучения за фермерите. Предвиждаме отпускането на значителни финансови средства за приложни научни разработки.

  1. Стимулиране на късата верига на доставки

Към настоящия момент се изразходват 15 калории енергия, за да се сервира 1 калория храна на масата. 4 от тези калории се дължат на транспортирането. Късата верига на доставка спестява до 25% от вредните емисии генерирани от транспорта. Тя осигурява по-висока изкупна цена на производителя, стимулира местното производство и намалява броя на посредниците по веригата производител-магазин. Ще работим за сдружаване на земеделците в регионални групи и организации на производителите, които са задължителен елемент за реализирането на тази идея.

  1. Децентрализация и дигитализация на административните услуги

Към днешна дата селскостопанските производители отделят един месец в годината за попълване на документи, заявления, регистрации и други административни услуги в различни областни и държавни структури. В следствие на усложнения административен процес, достъпът до средствата за подпомагане е бавен и труден. Необходимо е услугите да бъдат децентрализирани и дигитализирани. Ще оптимизираме администрацията и ще съкратим сроковете за обработка на проектните предложения.

  1. Въвеждане на нови зелени практики за опазването на околната среда и водите

Действията предвидени за опазване, устойчиво използване и възстановяване на природата ще доведат до икономически ползи за местните общности и ще създадат сигурни работни места и растеж. Необходимо е в селскостопанското производство да бъдат внедрени технологии и добри практики, които щадят природата и гарантират опазването на човешкото здраве и биологичното разнообразие.

  1. Нов подход за превенция, защита и управление на рисковете в земеделието

Създаваме механизъм за превенция, защита и управление на рисковете в растениевъдството, животновъдството и горския сектор. Той ще осигури мерки за справяне с кризи, пазарни смущения, пандемии и бедствия като гарантира бързо и справедливо обезщетение за производителите.

  1. Приоритетно подпомагане на малките семейни стопанства

Семейните земеделски стопанства са гръбнакът на европейското земеделие. Ще работим за тяхното подпомагане и събирането им в организации на производителите и ще предвидим механизми за лесен достъп до целево финансиране.

През следващите седмици експертите на ПП „Републиканци за България“ ще представят всички секторни политики, върху които ще работят занапред.

Pin It on Pinterest