ПП „Републиканци за България“ настоява за спешни реформи в горския сектор

Реформата в горския сектор е задължителна във връзка с повсеместното мнение на гражданското общество, неправителствените организации и голяма част от заинтересованите страни за нездрава икономическа среда, незаконни практики и корупция в горския сектор.

Това коментира Чавдар Маринов, координатор на сектор „Земеделие“ в ПП „Републиканци за България“.

„Българските гори са част от националното богатство и идентичността на страната. Те изпълняват множество икономически, екологични и социални функции, които са от особено значение за устойчивото развитие на България. В тази връзка са необходими усилия за подобряване на сектора чрез прилагането и утвърждаването на добрите практики и диверсификация на функциите на стопанските и на контролно-административните държавни структури. Усилията трябва да са насочени именно в подобряване и оптимизиране на осъществяването на контролно-административната дейност“, посочи Маринов.

„По отношение на кадровата политика са необходими и действия за осъществяване на персонални промени за установяване на трайна среда на доверие към служителите в горския сектор. Необходими са и действия насочени към създаване на възможности в структурите в горския сектор да работят служители с голям капацитет, с ясни функции и задачи и осигурено добро финансиране и материална обезпеченост. Назначаването на ръководните кадри силно се  политизира от управляващите в техен интерес и в интерес на олигархични и други структури в горския бизнес. Всеки, който констатира нередности или не изпълнява политически и бизнес поръчки е незабавно уволняван без оглед на неговите професионални качества. Особено драстично това се проявява в районите, където управляващите са в колаборация с ДПС”, отбеляза Чавдар Маринов.

Според него без политическа протекция младите средни и висши специалисти лесовъди почти е невъзможно да  започнат работа въпреки липсата на кадри и демографска криза. „Директорите на ДП и ДГС и ДЛС са превърнати от политиците в слуги и черни касички. Всички служители, вследствие на тези процеси не могат пълноценно и законно да изпълняват служебните си задължения”, подчерта Маринов.

Основни цели на реформата, предлагана от ПП „Републиканци за България“:

  • Разработване на нова, независима и актуална пътна карта за бъдещото развитие на горското и ловното стопанства в България;
  • Реформа в управлението на горите и горското стопанство, които са най-важният и основен природообразуващ фактор и са носител на стратегически и възобновяеми горски продукти;
  • Създаване на политика за правилно използване на ресурсите от всички собственици, която да бъде обвързана с привличане на нови инвестиции, разкриване на работни места и създаване на поминък в планинските и полупланинските райони на страната;
  • Развитие на горскостопанската инфраструктура и поощряване на предприемаческата дейност, която да е в унисон със „Зелената архитектура“;
  • Политика за решаването на проблемите в ловното стопанство, която да е вследствие на актуална Стратегия за развитието на ловното стопанство и която да предвижда мерки за намаление на високата степен на бракониерство;
  • Нови стратегически документи, синхронизирани с ЕС и новата ОСП/ сектор гори е най-малко подпомаган до сега, това е проблем, както за собствениците на горски територии, така и за гороползвателите;
  • Политики насочени за децата, млади хора и уязвими групи, обвързани с нормативни документи  /Природата е наш дом, нека се грижим за нея и я оставим на нашите деца по-богата/;
  • Доброволчеството, като ценност и добър пример за поколенията /Горите са национално богатство и това, което е създадено от поколенията преди нас ние го ползваме сега. Нека да бъдем добри стопани и да наградим полученото за поколенията/.

         Нашите предложения са:

1.   Достойно заплащане на служителите, заети в горския сектор;

2.   Изготвяне на Наредба за екосистемните ползи в горите;

3. Въвеждане на задължителен норматив в Държавните предприятия /ДП/ за строеж на нови и ремонт на съществуващи такива горски пътища;

4. Въвеждане на норматив за провеждане на отгледни сечи без мат. добив и подпомагане на естественото възобновяване в горите в ДП;

5.  Прекратяване на договорите за Съвместна дейност в ДЛС;

6.   Пенсиониране на служителите, навършили пенсионна възраст;

7. Въвеждане на 5-годишна мандатност за директорските длъжности в РДГ, ДПП, ЛЗС, ГСС, ДП, ДГС, ДЛС. Директорите да могат да бъдат освобождавани само в случай, когато не могат да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца или ако имат влязла в сила присъда от общ характер;

8.   Законови промени, свързани с възможността новоназначените директори сами да определят ръководния си състав;

9.  Криминализиране в НК посегателствата върху живота, здравето и имуществото на служителите с лесовъдско образование, осъществяващи контрола в горите;

10.  Създаване на специализирана Дирекция „Горскостопански и Ловностопански одит“;

11.   Премахване на бюрократични разпоредби в Наредба 8 за сечите в горите, които са в противоречие с лесовъдската наука и затрудняват и оскъпяват работата на ДЛС и ДГС, и на фирмите, работещи в дърводобива;

12.  Въвеждане на минимални цени на отстрелните такси и услугите в лова, свързани с ловния туризъм за всички държавни и частни субекти, стопанисващи и ползващи дивеч.

Pin It on Pinterest