Подобряване на превенцията, готовността и реакцията на ЕС при бедствия

Парламентът трябва да приеме реформирания механизъм на ЕС за гражданска защита (UCPM) въз основа на поуките, извлечени от пандемията COVID-19.

Механизмът за гражданска защита има за цел да гарантира, че ЕС и неговите държави членки ще бъдат по-добре подготвени да реагират на мащабни извънредни ситуации, особено когато те засягат няколко държави едновременно. С цел по-бързото разгръщане на помощ при кризи Комисията ще може директно да придобива, при определени условия, необходимите ресурси чрез rescEU.

Ще бъдат отпуснати 1,263 млрд. евро за механизма, които ще бъдат използвани през финансовия период 2021-2027 г., допълнени с 2,056 млрд. евро от Инструмента на ЕС за възстановяване.

Контекст

Механизмът за гражданска защита на ЕС (UCPM) беше създаден през 2013 г. като доброволна система за подпомагане на държавите членки при все по-честите природни бедствия. От 2019 г., когато беше създаден rescEU, ЕС може съвместно да набавя ресурси за подпомагане на държави, засегнати от бедствия, когато националният капацитет е претоварен. Новият стратегически медицински резерв на rescEU, който понастоящем се поддържа от девет държави от ЕС, позволява на ЕС да реагира по-бързо на кризи.

Pin It on Pinterest