План за действие за интеграция и приобщаване

Европейската комисия представя План за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021—2027 г. 

Той обръща внимание на преодоляването на пречките, които могат да възпрепятстват участието и приобщаването на хората от мигрантски произход в европейското общество — както новопристигнали мигранти, така и вече установени граждани. Планът се осланя на принципа, че приобщаващата интеграция изисква усилия както от страна на съответния човек, така и от страна на приемащата общност, и определя нови действия, които се основават на постиженията на предишния план за действие от 2016 г. Въпреки че националните правителства носят основната отговорност за създаването и прилагането на социалните политики, ЕС играе ключова роля, като подпомага държавите членки чрез финансиране, изготвяне на насоки и насърчаване на подходящи партньорства. Основните действия са: 

  • Приобщаващо образование и обучение — от образование в ранна детска възраст до висше образование — с акцент върху улесняването на признаването на квалификации и продължаващото езиково обучение, подпомагани със средства от ЕС.
  • Подобряване на възможностите за заетост и признаване на уменията, за да се оцени в пълна степен приносът на мигрантските общности, и по-специално на жените, и да се гарантира, че те получават подкрепа, за да развият своя пълен потенциал. Комисията ще работи със социалните и икономическите партньори и с работодателите, за да насърчава интеграцията на пазара на труда, да подпомага предприемачеството и да улеснява работодателите при признаването и оценката на умения.
  • Насърчаване на достъпа до здравни услуги, включително в областта на психичното здраве, за хората с мигрантски произход. В допълнение към специалното финансиране от ЕС планът за действие има за цел да гарантира, че хората са информирани за своите права и отчита специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените, особено по време на бременност и след нея. Освен това с плана за действие държавите от ЕС се насърчават да обменят добри практики.
  • Достъп до подходящи жилища на достъпни цени, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, фонд „Убежище и миграция“ и InvestEU, както и финансиране на платформи за обмен на опит на местно и регионално равнище във връзка с борбата с дискриминацията на жилищния пазар и сегрегацията.

Pin It on Pinterest