Политика

Павела Митова с отчет за свършеното от парламентарната група на Има Такъв Народ в 49 НС?

Искате да знаете какво свърши парламентарната група на Има Такъв Народ в 49 НС?

Внесени законопроекти

❗️Внесени самостоятелно от народни представители от ПГ ИТН, които не са приети

🔵Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето

Предложихме да се установи законова забрана за рекламирането на възможностите за смяна на пола сред децата, което е част от последователната позиция на ПП ИТН срещу въвеждането на джендър-идеологията и особено нейното разясняване на подрастващите. Проектът ни беше отхвърлен от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта с гласове „въздържал се“. Основната идея на този проект беше внесена от Възраждане като предложение за допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование в последствие.

След изтичане на срока, установен в Правилника за организацията и дейността на 49-то НС, внесохме предложенията отново, но те не бяха разгледани във водещата Комисия до края на работата на 49-то НС.

🔵Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Внесохме го преди проекта на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Предложихме решения за реална реформа в работата на прокуратурата като подсистема на съдебната власт – ограничаване на правомощията на главния прокурор, ограничаване на централизма в рамките на прокуратурата и отмяна на възможността за командироването на прокурори и следователи, като начин за заобикаляне на конкурсите за тези магистратски длъжности.

Проектът беше отхвърлен от управляващото мнозинство с гласуване „въздържал се“ и с основен аргумент, че предстои разглеждането на промени в Конституцията и колкото и хубава да е реформата, която предлагаме е по-добре да я предложим тогава.

🔵Проект на Закон за защита от домашното насилие

Предложихме изцяло нов Закон за защита от домашното насилие, с който да се уреди цялостен национален механизъм за противодействие на това явление. Въпреки, че проектът ни беше подкрепен от Комисията по правни въпроси, беше отхвърлен от пленарната зала с преобладаващ брой гласове „въздържал се“. Впоследствие неговите основни положения бяха внесени като предложения за изменение в действащия Закон за защита от домашното насилие от управляващата Некоалиция, принудени от случая с Дебора. Бяха приети, но вече като предложения на управляващите.

🔵Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Закон за референдумите)

В съответствие с последователната позиция на ПП ИТН по темата за улесняването на провеждането на референдуми и всички други форми на пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление внесохме предложения в Закона за референдумите за:

– намаляването на броя подписи в подписките за предложение за произвеждане на референдум;

– намаляване на праговете за валидност и при двата вида референдуми – национален и местен;

– улесняване на събирането на подписката за произвеждане на национален и местен референдум;

– промени в уредбата за случаите на едновременно произвеждане на избори и на национален референдум.

Проектът ни за тези изменения не беше разгледан от нито една от постоянните комисии в 49-то НС, поради което поискахме разглеждането му в пленарната зала по установените за това правила. Проектът беше отхвърлен. След изтичане на установения в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внесохме нов проект за изменения и допълнения. Той също не беше разгледан от постоянните комисии в 49-то НС. Съществени основни положения от първоначално отхвърленият ни проект бяха възпроизведени в проект за изменение и допълнение на Закона за референдумите, внесени от народни представители от ПП – ДБ.

❗️Внесени самостоятелно от народни представители от ПГ ИТН, които са приети

🔵Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Предложихме създаване на условия за изграждане на система от специализирани здравни автомобили (мобилни манипулационни), които да посещават населените маста, в които няма общопрактикуващи лекари, няма постоянен медицински пункт или има пункт, но той се посещава почасово. Предложението ни предвиждаше и правила за организацията на дейността на мобилните манипулационни, които да гарантират ефективността ѝ.

Комисията по здравеопазването подкрепи предложенията ни на първо гласуване през м. Ноември, 2023 г., а разглеждането му в пленарната зала се проведе в средата на м. Януари, 2024 г. Разглеждането на проекта за второ гласуване в Комисията по здравеопазването се проведе в последната седмица от работата на 49-то НС и въпреки, че беше подкрепен, не беше предложен за приемането му в пленарно заседание.

🔵Законопроект за изменение на Закона за енергетиката

Предложението е за отлагане с една година – за 2025 г. на излизането на битовите потребители на свободния пазар на електричество. Основен мотив за да внесем това предложение е, че абсолютно никъде в Директива 944 не се посочва конкретна дата за либерализацията и никой не ни задължава това да се случи веднага. Дори решението на НС има по-скоро забранителен характер до 2026г. битовите потребители да останат на регламентирания пазар, но това не означава, че задължително след това трябва да преминат на свободния.

От ПП ИТН ясно заявихме по време на законодателните промени в Закона за енергетиката от управляващите, че те са в ущърб на крайните битови потребители, които в крайна сметка ще зависят от големите ЕРП-та, тъй като от тях ще зависи цената на електроенергията. Чрез отпадането на т. 8 към чл. 4, ал. 2 управляващото мнозинство обрече на безвъзвратно и тотално затваряне целия Маришки енергиен комплекс. Чрез премахването на годишните квоти от Закона за енергетиката поставят ТЕЦ-овете в ситуация, в която дружествата няма да могат да съществуват. Преките ефекти от това са: големи икономически загуби, голяма безработица, пропуснати ползи от използването на единствения местен енергиен източник, даващ ни енергийна независимост и сигурност и превръщането на страната ни от нетен износител на електроенергия в нетен вносител.

❗️Внесени актове на НС съвместно с други ПГ по теми, които ПП ИТН подкрепя

🔵Законопроект за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

По този проект ПП ИТН е съвносител, тъй като той е насочен към решаване на проблемите на рибарите от рибарското селище „Ченге Скеле“ във връзка с показателите за застояване на територия с общ или подробен устройствен план. Проектът не беше разгледан изобщо в рамките на дейността на 49-то НС.

🔵Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

По този проект ПП ИТН е съвносител, тъй като той е насочен към създаване на правна възможност за заплащане на лечението на пациенти с редки заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване след навършване на 18г. възраст. С проекта се предлага лечението на редки заболявания с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, което е започнало преди навършване на 18-годишна възраст, да продължава да се заплаща със средства от държавния бюджет до приключване на това лечение и след тази възраст. Този закон е приет.

❗️Проекти на решения

Внесени самостоятелно от народни представители от ИТН

🔵За задължаване на министър-председателя за предприемане на действия за оттегляне на политическо изявление.

Внасянето на решение с такова съдържание беше продиктувано от политическо изявление от името на страната ни, което залегна в тристранно Споразумение между Република Австрия, Република България и Румъния по темата за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. С това изявление министър-председателят по същество пое допълнителни ангажименти за България като условие за приемането на страната ни в Шенгенското пространство. Проектът не беше разгледан от постоянната комисия, на която беше разпределен – Комисия по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната с председател Кирил Петков. Не беше разгледан и в пленарната зала.

🔵За създаване на Временна комисия за разследване на корупционните практики в Агенция „Митници“ и евентуалната роля на Асен Василев в тях.

Решението е прието. Комисията приключи работата си в срока, който ѝ беше определен. Докладът от дейността ѝ не беше допуснат за разглеждане в пленарното заседание, но представителите на ПП ИНТ го внесоха в прокуратурата.

🔵За създаване на Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства относно наличието на нерегламентирано влияние от страна на хора, разследвани за рекет, убийства и отвличания, в преговорите за сформиране на правителството на Денков и възможни корупционни влияния на криминалните среди върху управлението на България.

Проектът за решение не е разглеждан в пленарно заседание.

🔵За създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за оказване на политически натиск и злоупотреба с влияние от страна на Кирил Петков към министъра на вътрешните работи и министъра на електронното управление в правителството на Николай Денков.

И този проект за решение не е разглеждан и в пленарно заседание.

Внесени съвместно с народни представители от други парламентарни групи

🔵За процесуалното представителство на РБ по международните арбитражни правила.

Разглеждането на решение с това съдържание беше породено от желание на министъра на финансите Асен Василев да прехвърли процесуалното представителство на РБ по арбитражни дела от Министерство на финансите в Министерството на правосъдието. Това щеше да създаде риск за ефективната защита на интересите на държавата по тези дела. Решението е прието и тази идея на министъра на финансите не беше реализирана.

🔵За възлагане на министъра на енергетиката да проведе преговори за условията и реда, при които „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, да придобие до 20 % дял в консорциума, титуляр на Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух“.

Решението е прието. Това решение осигурява на БЕХ възможност да бъде акционер и да придобие по-голям дял от открития природен газ.

🔵За задължаване на Министерския съвет да представи отчет за предприетите действия и постигнатите резултати в изпълнение на Решението на Народното събрание от 12.01.2023 г. за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика (ДВ.бр.6 от 2023) и за одобряване на териториалните планове за справедлив преход само след съгласуване със социалните партньори.

Разглеждането на решение с това съдържание беше породено от бездействието на правителството на Николай Денков за предоговаряне на ПВУ в частта за поетия ангажимент за затварянето на въглищните мощности на Република България. Проектът на решение беше отхвърлен от Комисията по енергетика с гласове „въздържал се“. По време на пленарно заседание представителите на Има Такъв Народ блокираха трибуната, за да предотвратят поредното предателство в сектор енергетика от страна на управляващото мнозинство. След дълги часове безизходица за управляващите, заседанието бе прекратено.

🔵За вот на недоверие на правителството на Николай Денков

2 проекта за решения – за провала в сектор енергетика и за неспособност да се гарантира националната сигурност и отбраната на страната. И двете предложения за вот на недоверие бяха отхвърлени.

🔵За вот на недоверие на служебния министър председател – за отклонение от основните му задължения.

Проектът на решение не беше разпределен за разглеждане на нито една от постоянните комисии на НС.

🔵Декларация в подкрепа на членството на Украйна в НАТО.

‼️Предложения за второ гласуване

🔵По Закона за противодействие на корупцията

Предложенията ни бяха насочени към основни положения, залегнали в проекта на този закон. Част от нашите предложения бяха заимствани от ПП – ДБ и внесени като техни предложения. Поради това при обсъждането на закона за второ гласуване бяха подкрепени тези, внесени от ПП-ДБ, а нашите бяха отхвърлени. Подкрепи се само нашето предложение Комисията за противодействие на корупцията да не може да прилага специални разузнавателни средства.

🔵По Закона за държавния бюджет за 2024 г.

Подкрепени предложения

– предложение за предвиждане на средства за довършване изграждането на църква в с. Изгрев, Благоевградско

– предложение за увеличаване на държавното финансиране по политиките в областта на архивното дело, на подкрепата на българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница

– увеличение бюджета на Агенция за българите, извън страната- предложение за предвиждане на държавно финансиране в област „Здравеопазване“ за провеждане на скриниг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените – неонатален скриниг, пренатална грижа и скриниг на злокачествените новообразувания на шийката на матката

– предложение за увеличаване на субсидията на БАН;

– предложение за увеличаване на средствата за инвитро процедури

Неподкрепени предложения

– предложение за уеднаквяване на ставката за ДДС

– предложение за увеличаване на трудовите възнаграждения на служителите в Националния институт по метрология и хидрология, на преподавателите и служителите в държавните висши училища, на персонала в читалищата;

– предложение за намаляване на субсидията за политическите партии на 1 лев за получен глас

– предложение в Инвестиционната програма да се включи финансиране за изграждане на Център за лъчелечение с протонна терапия;

– предложение за отпадане на възможността държавата да финансира придобиването на висше образование в чужбина

🔵По Закона за доходите на физическите лица

Предложение 10% от събраните данъчни приходи от данъка върху доходите на физическите лица да се предоставят на бюджета на общината, на чиято територия е постоянния адрес или адресът на управление на платеца на данъка. Не беше подкрепено.

🔵По Закона за местните данъци и такси

Предложихме в общини с районно деление 20 на сто от приходите от местни такси да остават в районните кметства или в кметствата. Не беше подкрепено. Предложихме и да не се приема предложението за актуализиране на данъчните оценки на имотите на всеки две години.

🔵По Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване

Предложихме размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-г. възраст и за отглеждане на дете от баща осиновител да се увеличи на 933 лв. Не беше подкрепено.

🔵По Закона за Държавната финансова инспекция

Предложихме финансовият контрол на държавни и общински институции да се извършва регулярно на всеки 5 години. В момента такива финансови проверки се правят само по сигнал. Не беше подкрепено.

🔵По Закона за администрацията

Предложихме ограничението за увеличаване на щата в МВР да не се отнася само за полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението. Предложението беше прието.

🔵По Закона за МВР

Предложихме МВР да охранява само териториалните структури на Държавната агенция за бежанците, но не и другите места, на които се настаняват бежанци. Предложението беше прието.

🔵По Закона за насърчаване на заетостта

Предложихме да се запази възможността за писмена регистрация на дейността по осигуряване на временна работа, за която могат да кандидатстват местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, наред с възможността за регистрация по електронен път. Предложението не беше прието.

🔵Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Предложихме да се запазят изискванията за регистрация на субекти по този закон, с намалени прагове с цел регламентирано и отчетно разширяване на групата бенефициенти, както и Методиката за отчитане на социалните ползи както и определението за социална цел. Предложихме и правила за въвеждане на отчетност на МТСП и общините за разходваните ресурси за субектите на ЗПСИИ, както и за осъществените от тях ползи по Методиката. Законопроектът, по който бяха внесени тези предложения, не беше разгледан за второ гласуване в постоянната комисия на НС и в пленарната зала.

🔵По Семейния кодекс

Предложихме да се запази правилото при осиновяване братя и сестри да не се разделят, както и да се въведе изискване за лично уведомяване на родителите, чрез връчване на декларация за информираност преди да започне процеса на осиновяване. Предложихме и отпадане на възможностите за субективизиране на положените усилия от социални служители за повишаване капацитета на родителите на децата или други условия за стартиране на процес за осиновяване. Предложенията бяха частично приети.

🔵По промените в Конституцията на РБ

Предложихме да се уреди и прекия избор на главния прокурор от гражданите с избирателни права. Предложението на беше прието.

🔵По Закона за хазарта

Предложихме:

– игрални зали и казина да се откриват в населени места с население над 10 хил. жители;

– да се ограничи поставянето на билбордовете в районите на висшите училища;

– да се увеличи значително размера на вноските за социално отговорно поведение, които се правят от организаторите на хазартни игри – за он лайн залаганията на 60 хил. лв., за игри в казино на 20 хил. лв. и за всички останали игри вноската да е в размер на 10 хил. лв.

– да се създаде в Закона за хазарта дефиниция за „бонус“, който се дава от организаторите на хазартни игри;

– разходите за тези бонуси да се включат в Закона за корпоративното подоходно облагане като разходи, които не се признават за намаляване на облагаемата основа за корпоративния данък.

Всичките предложения бяха подкрепени.

🔵По Закона за енергетиката

Всички предложения бяха насочени към продължаване на работата на въглищните централи, отлагане на либерализацията на пазара, спиране на закриването на НЕК като обществен доставчик, регламентиране на компенсаторни механизми, прекратяване на порочната практика за изземане на 100% дивиденти от държавните енергийни дружества, обричайки ги на невъзможност за инвестиции в нови мощности и изготвяне на определение за енергийна бедност. Предложенията на ПП ИТН са над 40 в този закон и бяха подкрепени само частично. В последствие, след разпадането на сглобката, законът бе разгледан повторно и част от грешните, които допусна управляващото мнозинство с неприемането на нашите предложения, бе коригирано.

‼️Парламентарен контрол

❗️Питания към министри по конкретни въпроси

Министър на транспорта и съобщенията относно:

🔵развитието на летище Бургас

❗️Въпроси към министър по конкретни въпроси

🔵Заместник министър председател и министър на външните работи – 4 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Реципиенти по програмата на МВнР „Международно сътрудничество за развитие на хуманитарната помощ“

Дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие през месец февруари 2024 г.

Дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашно насилие

🔵Министър на здравеопазването – 4 въпроса – относно:

Транспортиране на тежко болни и трудноподвижни хора до болнични заведения

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Ремонт на отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ – Благоевград“ АД

Процедура за предписване и приемане на хормонална, медикаментозна и хирургическа интервенция за промяна на пола

🔵Служебен министър на здравеопазването – 2 въпроса – относно:

Закупено медицинско оборудване за лечебни заведения от Министерството на здравеопазването

Процедура за предписване и приемане на хормонална, медикаментозна и хирургическа интервенция за промяна на пола

🔵Министър на икономиката и индустрията – 1 въпрос – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

🔵Министър на културата – 4 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Ежегодни отчети на научните групи към музеите за 2022 г.

Бюджет на Културно-информационен център на РБ в гр. Скопие, Република Северна Македония

Справка за брутното трудово възнаграждение на директорите на общински и държавни средно образователни училища на територията на град София за декември 2023 г.

🔵Министър на земеделието и храните – 4 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Износ на жито

Официалната позиция на Министерството на замеделието ни на РБ по проекто-регламент на ЕК относно Растения, получени чрез нови геномни техники и произведените от тях храни и фуражи, и изменящ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625

Стопанисване на селскостопанска постройка в с. Априлово, Софийска област, община Горна Малина от фондация „Дом Динев“

🔵Служебен министър на земеделието – 1 въпрос – относно:

Горска сеч и добив на дървесина в района на село Павелско и хижа Пашалийца към община Чепеларе, област Смолян

🔵Министър на финансите – 5 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Данъчно-осигурителни приходи по КФП

Приети промени в облагането на хазартните дейности по Закона за хазарта и Закона за корпоративното подоходно облагане

Отпуснати средства по инвитро процедури за периода юли – ноември 2023 г.

Изхарчените 11,4 млрд. лв. от Министерството на финансите в края на 2023 г.

🔵Министър на труда и социалната политика – 15 въпроса -относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Прехвърляне на 12 щатни бройки от специализираната администрация на Агенцията за социално подпомагане към Държавната агенция за закрила на детето

Статута на енергийно бедните домакинства и уязвими клиенти

Позиция на МТСП по препоръките към България относно необходимостта от законодателни промени, с които да се въведе процедура за правно признаване на промяната на пола

Анализи и проучвания, свързани с дейността на социалните предприятия

Социални услуги, финансирани от държавния бюджет

Готовността на Министерството на труда и социалната политика за посрещане на предстоящите съкращения в ТЕЦ-овете от Маришкия басейн

Сключени договори за консултантски услуги, за правно обслужване и процесуално представителство

Разходвани средства за издръжка на политическия кабинет, протоколни срещи и подаръци

Извършени разходи за командироване на политическия кабинет на министъра

Извършени разходи за командироване на министъра

Допуснати неприемливи решения и действия при овладяване на случая на детето М. М. С., роден на 11.06.2013 г.

Институционални пропуски в подкрепата за овладяване на здравословното, физическо и психическо състояние на Б. Б. П.

Статута на енергийно бедните домакинства и уязвими клиенти

Проект „И аз имам семейство“ (ОПРЧР 2007-2013 г.)

Служебен министър на труда и социалната политика – 2 въпроса – относно:

Сключени договори с фондация „За нашите деца“ за периода 1 май 2023 г. до 20.04.2024 г.

Позиция на Министерство на труда и социалната политика по препоръките към България относно необходимостта от законодателни промени, с които да се въведе процедура за правно признаване на промяната на пола

🔵Министър на транспорта и съобщенията – 4 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Ремонт на летище Бургас

Проект – 2016-ТМС-0047-М „РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЪЗЕЛ ПЛОВДИВ“, номер на споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ NEA/CEF/TRAN/M2016/1367173

Спогодбата за Международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), която се прилага у нас от 1995 г. (обн. – ДВ, бр. 73 от 18.08.1995 Г., ратифицирана от 37-то НС със Закон на 16.03.1995 г. – ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г., в сила от 12.06.1995 г.)

🔵Министър на електронното управление – 1 въпрос – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Министър на отбраната – 2 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Възстановяване и поддържане на българските военни гробища на територията на Република Северна Македония

🔵Министър на околната среда и водите – 5 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Мерки за справяне със свръхпопулацията на жълтокрака чайка (гларус) в крайбрежните райони на България, представляваща опасност за здравето на жители и гости

Нерегламентирано сметище на територията на община Радомир

Нерегламентирани вододайни зони в района на село Павелско към община Чепеларе, област Смолян

Обгазяване на гр. Разград

🔵Министър на вътрешните работи – 5 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Издадена заповед за прекратяване на служебни правоотношения ОДМВР – Пловдив

Водено дисциплинарно производство в ОДМВР – Пловдив

Назначаване на директор в ОДМВР – Пловдив в срока на изтърпяване на дисциплинарно наказание

Мерки при преминаване на малолетни и непълнолетни през граница след влизане на България в Шенгенското пространство по въздух и вода.

🔵Министър на младежта и спорта – 5 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Конкурс за нови представители на държавата в Управителния съвет на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“

Проверка на ММС във връзка с изградената многофункционална спортна зала „Арена Бургас“

Неприемливи решения, ръководене и разпореждане с държавни бюджетни средства от Българска федерация по тенис

Справка за брутното трудово възнаграждение на директорите на общински и държавни средно образователни училища на територията на град София за декември 2023 г.

🔵Министър на правосъдието – 5 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Информацията, която е предоставена на министъра на правосъдието по запитвания на служебния министър на правосъдието до всички министерства

Автоматизирана информационна система на Дирекция „Българско гражданство“

Процедура по придобиване на българско гражданство по молба на Бекир Кадриески

Данни за допуснати международни осиновявания на български деца

🔵Министър на образованието и науката – 2 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Справка за брутното трудово възнаграждение на директорите на общински и държавни средно образователни училища на територията на град София за декември 2023 г.

🔵Служебен министър на образованието и науката – 1 въпрос – относно:

Обучение на ученици от уязвими групи

🔵Министър на енергетиката – 8 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Процедура BG-RPR-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“

Декарбонизационния фонд и фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ)

Резултатите от водените преговори относно комплекса „МАРИЦА ИЗТОК“ по предоговарянето по Националния план за възстановяване и устойчивост, предвид изготвянето на План за намаляване до края на 2025 г. с 40% на СО2 спрямо 2019 г.

Визията за развитие на нови производства на територията на комплекс „МАРИЦА ИЗТОК“

Проучване на подземни богатства на „ИЗТОЧНИ РЕСУРСИ“ ЕООД в района на село Павелско и хижа Пашалийца към община Чепеларе, област Смолян

Потребление на нощна тарифа от битови клиенти за периода 01.01.2023 г. до 01.01.2024 г.

Статут на подадени проекти за енергийна ефективност и енергийна бедност по инструмента REPowerEU

🔵Министър на туризма – 5 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Извършени разходи за командироване на министъра

Извършени разходи за командироване на политическия кабинет на министъра

Сключени договори за консултантски услуги, за правно обслужване и процесуално представителство

Разходвани средства за издръжка на политическия кабинет, протоколни срещи и подаръци

🔵Министър на регионалното развитие и благоустройството – 13 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на републикански път II-86 (Околовръстен път на гр. Пловдив) с републикански път III-8602, обслужващ селата от община „Родопи“, об. Пловдив, и квартал „Прослав“, гр. Пловдив

Възможности за проектиране и изграждане на обходен път край гр. Карнобат, област Бургас

Брой гласоподаватели по избирателните списъци за всички видове избори и национални референдуми, произведени за времето от 2005 г. до 2023 г.

Липса на вода в с. Старо село, община Радомир

Изплатени суми по договори

Срокове на изпълнение на договори № Д-122/20.12.2018 г. и № Д-33-16/18.12.2019 г.

Включване н програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023 г. е 2024 г. на изграждане на пътни връзки към Стара Загора и Раднева от автомагистрала „Тракия“ на км. 219+231 при пътен надлез на пътя Стара Загора – Раднево (участък между селата Могила и Сърнево)

Проблем с канализацията в с. Кавракирово, общ. Петрич

Процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

Липсваща или невидима пътна маркировка на път III-627 Радомир – Долна Диканя

Липса на канализация в Основно училище „Кочо Честеменски“, с. Динката, обл. Пазарджик

Констатиране на годността на пътната маркировка по републикански път I-5 от републиканската пътна мрежа на България в частта й от гр. Хасково до гр. Кърджали

🔵Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството – 1 въпрос – относно:

Изграждане на язовир „Луда Яна“

🔵Министър на иновациите и растежа – 5 въпроса – относно:

Искане за предоставяне на информация за ползвани външни услуги от 01.01.2023 г. – 31.10.2023 г. и договори

Разходвани средства за издръжка на политическия кабинет, протоколни срещи и подаръци

Извършени разходи за командироване на министъра на иновациите и растежа

Извършени разходи за командироване на политическия кабинет на министъра на иновациите и растежа

Сключени договори за консултантски услуги, за правно обслужване и процесуално представителство

купуването и продаването на гласове е престъпление

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest