Първи Доклад за стратегическото прогнозиране

Всеобхватна концепция за издръжливост на Европейския съюз при различни кризи е едно от нововъведенията на първия по рода си Доклад за стратегическото прогнозиране на Европейската комисия. Стратегическите прогнози ще послужат за основа на важни инициативи в областта на политиката. Те ще подпомогнат Комисията при разработването на ориентирани към бъдещето политики и законодателство, които отговарят както на настоящите нужди, така и на дългосрочните стремежи на европейските граждани. С оглед на амбициозния План за възстановяването на Европа в Доклада за стратегическите прогнози от 2020 г. издръжливостта на ЕС се разглежда в четири измерения: социално и икономическо, геополитическо, екологично и цифрово. За всяко от измеренията в доклада се посочват капацитетът, уязвимите места и възможностите, които кризата с коронавируса разкрива и по отношение на които трябва да се предприемат действия в средносрочен и дългосрочен план.

Pin It on Pinterest