Облекчава се регистрацията на обекти за зареждане с горива на собствена техника на транспортни и строителни фирми

С приетите на първо четене промени в Закона се премахва сега съществуваща административна тежест.

Тя реално затруднява работата на заетите хора в бранша. Измененията ще доведат до облекчаване на режима за регистрация на обектите за зареждане с горива, без да се създава риск от увеличение на сивия сектор

Това касае обекти за зареждане с горива на собствена техника на транспортни и строителни фирми

Предложението е по инициатива на народния представител от ВМРО и председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борба със сивата икономика и контрабандата Юлиан Ангелов. Нормативните промени са съгласувани с нуждите на всички засегнати сектори от икономиката.

С приемането на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход в законодателството бе въведен терминът „вътрешен обект“ и с него изискванията за регистрация на такъв. Практиката показва, че така зададени условията за регистрация ограничават възможността на юридически лица, занимаващи се с превоз на територията на Република България и в Общността, да регистрират вътрешни обекти на свои или ползвани територии.

Съществуващите разпоредби създават противоречива административна практика в разрез със Закона за устройството на територията.

Тя която прави невъзможна регистрацията на вътрешни обекти на превозвачи, концесионери на природни богатства. Както и строителни обекти, свързани с важни за страната инфраструктурни проекти. Основен мотив е, че вътрешните обекти по смисъла на ЗАРИДСНПНП не могат да представляват преместваеми по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, съгласно тълкувание на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С промените, които направихме, целим тази невъзможност и неизпълнимо условие от страна на заинтересованите браншове да бъде преодоляна. Измененията ще доведат до облекчаване на режима за регистрация на обектите за снабдяване на горива на описаните субекти, без да се създава риск от увеличение на сивия сектор, тъй като те остават в приложното поле на Закона.

По време на дебатите в парламента Юлиан Ангелов обоснова промените така:

„Тези промени касаят над 1000 български фирми, които основно се занимават с транспортна дейност. До момента те не получиха възможност да регистрират своите вътрешни обекти, където да зареждат транспортните си средства. Тези над 1000 български фирми не могат да обезпечават техниката си с гориво. Транспортният бранш е голям и много важен за българската икономика.

Всички знаем как този бранш беше ударен от европейските бюрократи чрез Пакет „Мобилност“. Затова искаме да дадем възможност за тази част от бизнеса да работи и да не е в сивия сектор. ВМРО нееднократно е защитавала правата и интересите на транспортния сектор, както на национално, така и на европейско ниво.

Промените касаят и строителния бранш, минната индустрия и др.“

Pin It on Pinterest