Нулево замърсяване: По-голямата част от водите за къпане в Европа отговарят на най-високите стандарти за качество

Според публикувания днес годишен доклад за водите за къпане почти 83 % от обектите за къпане в Европа през 2020 г. са отговаряли на най-строгите „отлични“ стандарти на Европейския съюз за качество на водите за къпане. Последната оценка, изготвена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Европейската комисия, се основава на мониторинга през 2020 г. на 22 276 места за къпане в цяла Европа — разположени на териториите на държавите — членки на ЕС, както и в Албания и Швейцария.

Минималните стандарти за „задоволително“ качество на водата са изпълнени в 93 % от обектите, предмет на мониторинг през 2020 г., а в пет държави — Кипър, Австрия, Гърция, Малта и Хърватия — 95 % или повече от водите за къпане са с отлично качество.

Въпреки че делът на обектите с лошо качество е намалял леко от 2013 г. насам, продължават да са налице проблеми, особено при оценката на източниците на замърсяване и въвеждането на мерки за интегрирано управление на водите.

Като част от Плана за действие за постигане на нулево замърсяване и в съответствие със стратегията за биологичното разнообразие наскоро Комисията започна преглед на Директивата относно водите за къпане. Целта е да се прецени дали настоящите правила все още изпълняват предназначението си за опазване на общественото здраве и подобряване на качеството на водите, или дали е необходимо да се подобри съществуващата рамка, по-специално чрез разглеждане на нови параметри. Като част от този процес скоро Комисията ще започне да работи с общността на заинтересованите страни чрез обществена консултация онлайн.

Pin It on Pinterest