Нужда от засилен отговор на ЕС относно коронавируса

•Предложените от Европейската комисия мерки бяха необходими и спешни, но са нужни допълнителни мерки за борба с отрицателните ефекти на COVID-19
•Председателят и политическите координатори на комисията на ЕП по регионално развитие призовават Европейската комисия бързо да предложи нови допълнителни мерки
Евродепутатите от комисията на ЕП по регионално развитие призовават Комисията да засили и ускори съвместната реакция на ЕС относно коронавируса.

На 30 март председателят на комисията на ЕП по регионално развитие (REGI) Юнус Омаржи (Зелените/ЕСА, Франция), заедно със заместник-председателите и координаторите на политическите групи обмениха мнения във видеоконференция с комисаря Елиза Ферейра относно подготовката на по-нататъшните действия на ЕС в отговор на кризата с COVID-19.
По време на разговора комисарят Елиза Ферейра заяви, че становищата и предложенията на комисията REGI относно допълнителния пакет ще бъдат надлежно взети под внимание, преди той да бъде изготвен и приет от Колегията на комисарите.
Евродепутатите подчертаха, че вече приетите от Комисията мерки са необходими и неотложни, но недостатъчни за борбата с отрицателни ефекти от COVID-19 и прогнозираните социално-икономически разходи. Адекватният отговор трябва да включва допълнително адаптиране на Регламента за общоприложимите разпоредби (за Фонда за регионално развитие), за да бъде временно по-гъвкав, като същевременно бъдат спазени основните принципи, които управляват регионалната политика.
Необходими са допълнителни промени в разпоредбите за кохезионните фондове за периода 2014-2020 г., за да се освободят повече средства за дейности по възстановяването от кризата с коронавируса.
Трябва да бъдат включени следните промени:
– предоставяне насредствата по-рано от планираното;- временно увеличаване на процента на съфинансиране за всички категории региони;- гъвкавост на разпоредбите за тематична концентрация, за да се позволи насочването на инвестиции към най-нуждаещите се сектори в този кризисен период;- намаляване на административната тежест чрез отмяна на необходимостта Комисията да одобрява измененията на оперативните програми в този контекст, както и отмяна на задължението за изменение на споразуменията за партньорство;- въвеждане на възможността за трансфери между различни категории региони, за да се гарантира, че инвестициите достигат до териториите, които са най-засегнати от кризата;- по-голяма гъвкавост за трансфери на средства между отделните фондове;- мобилизиране на повече средства за здравни, социални и икономически мерки, свързани с пандемията от COVID-19;- възможно използване на финансиране от ЕС за подпомагане на схеми за временна заетост.
Също така ще бъдат необходими допълнителни промени в рамката за 2021-2027 г., за да се осигурят повече средства за социално и устойчиво икономическо възстановяване през следващите години. Необходима е по-голяма гъвкавост, като по този начин ще позволим политиката на сближаване да се справи с постпандемичната социална, икономическа и териториална криза.
Председателят на комисията REGI Юнус Омаржи (Зелените/ЕСА, Франция) заяви: „Какво ще бъде лицето на Европа след кризата с коронавируса? Териториалните различия вероятно ще се задълбочат. Това вече е основната тема за евродепутатите от комисията по регионално развитие за следващия програмен период, като се застъпваме за силна и надеждна политика на сближаване в следващата многогодишна финансова рамка. Повече от всякога е крайно време за солидарност и сближаване в Европейския съюз“.Допълнителна информация
На 26 март Европейският парламент одобри чрез спешна процедура важни мерки за подкрепа на ЕС за подпомагане на гражданите и предприятията за справяне с кризата с COVID-19. Те включват Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (насочване на 37 милиарда евро от структурните и инвестиционните фондове като непосредствена ликвидност към държавите членки и разширяване на обхвата на средствата, за да се даде възможност за пряка подкрепа на сектора на здравеопазването, МСП и схемите за временна заетост) и разширяване на Фонд „Солидарност“ на ЕС за покриване на извънредни ситуации в областта на общественото здраве.
На 30 март председателят на комисията за регионално развитие Юнус Омаржи (Зелените/ЕСА, Франция) , заедно с първия заместник-председател Кшищоф Хетман (ЕНП, Полша) и координаторите на политическите групи – Андрей Новаков (ЕНП, България), Констанце Крел (С&Д, Германия), Ондржей Кнотек (Renew Europe, Чехия), Франческа Донато (ИД, Италия), Никлас Нинас (Зелените/ЕСА, Германия), Рафаеле Фито (ЕКР, Италия) и Мартина Михелс (Зелените/ЕСА, Германия) – проведоха видеоконференция с еврокомисаря по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра относно допълнителните мерки, необходими за по-доброто използване на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавирусa.

Pin It on Pinterest