Новото Бюро на Парламента: избор на заместник-председатели и квестори

Във вторник и сряда Европейският парламент ще избере своите 14 заместник-председатели и петима квестори.

След избора и встъпването в длъжност на новия председател на Парламента, членовете на ЕП ще изберат 14-те заместник-председатели и петимата квестори, които заедно с председателя съставляват Бюрото на Парламента. Тези гласувания ще определят състава на Бюрото за следващите две години и половина, т.е. за остатъка от деветия законодателен мандат до 2024 г.

Бюрото определя правилата за гладкото функциониране на Парламента. Наред с другите си задължения то изготвя предварителния проектобюджет на Парламента и взема решения по административни, кадрови и организационни въпроси. В допълнение към функциите си в Бюрото заместник-председателите могат да заместват председателя, включително при ръководенето на пленарните разисквания и при представянето на Парламента на конкретни церемонии или прояви, когато това е необходимо. Квесторите се занимават с административни въпроси, които пряко засягат самите членове на ЕП, и са членове на Бюрото със съвещателен глас.

При избора на членове на Бюрото политическите групи се стремят да гарантират, че заместник-председателите и квесторите отразяват в голяма степен числения състав на групите и вземат предвид резултатите от гласуването при избора на председател.

Как се избират те?

Съгласно член 15 от Правилника за дейността, кандидатите за заместник-председатели се издигат на същия принцип, както за председател, т.е. или от политическа група, или от група членове на ЕП, достигаща ниския праг (1/20 от членовете на ЕП).

Четиринадесетте заместник-председатели се избират с едно гласуване, с абсолютно мнозинство от подадените гласове. Ако броят на успешните кандидати е по-малък от 14, за останалите места се провежда второ гласуване при същите условия. Ако е необходимо трето гласуване за завършване на процедурата, достатъчно е обикновено мнозинство (член 17). Квесторите се избират по същия начин (член 18).

Pin It on Pinterest