Нова промишлена стратегия за конкурентоспособна, екологична и цифрова Европа

Европейската комисия представя нова стратегия, която да подпомогне европейската промишленост в двойния преход към цифровизация и постигане на неутралност по отношение на климата.

Стратегията има за цел да стимулира конкурентоспособността на Европа и нейната стратегическа автономност в момент на разместване на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция.

С пакета от инициативи се очертава нов подход към европейската промишлена политика се определят редица действия за подкрепа малките и големите предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори.

Със специална стратегия за малките и средните предприятия (МСП) се цели да се намали бюрокрацията и да им се помогне да имат достъп до финансиране. С предложения План за действие в областта на интелектуалната собственост се затвърждава технологичният суверенитет, при равни условия на конкуренция, с по-ефективна борба с кражбите на интелектуална собственост. Планират се и всеобхватни мерки за модернизация и декарбонизация на енергоемките промишлени отрасли, за насърчаване на устойчивата и интелигентната мобилност, за повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достатъчно и непрекъснато снабдяване с нисковъглеродна енергия на конкурентни цени. Предлага се и Алианс за чист водород с цел ускоряване на декарбонизацията на промишлеността и запазване на водещата позиция в  промишлеността.

Комисията ще приеме до средата на 2020 г. Бяла книга за преодоляване на нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните субсидии в единния пазар и за контролиране на чуждестранния достъп до обществени поръчки на ЕС и финансиране от ЕС. Предлага се и реформа на единния пазар в Съюза в полза на потребителите и фирмите, тъй като в момента съществуват редица административни препятствия. Премахването на тези пречки би могло да донесе до 713 милиарда евро до края на десетилетието.

Pin It on Pinterest