Нов облик на портала „Споделете мнението си“

Европейската комисия пусна преработена версия на портала Споделете мнението си.

Тази онлайн платформа приканва всички граждани (включително предприятия и неправителствени организации) да споделят вижданията си относно инициативите на Комисията на ключови етапи от законодателния процес. Новата версия следва да подобри допълнително консултациите и комуникацията на Комисията с обществеността, както и да увеличи прозрачността. Целта е да се подобри качеството на изготвянето на политиките на ЕС посредством приноса на всички съответни заинтересовани страни чрез портала.

Като част от своята програма за по-добро регулиране Комисията провежда консултации с голям кръг от организации и широката общественост посредством инструменти за популяризиране като „Споделете мнението си“. С активното онлайн събиране и анализиране на обратна информация Комисията гарантира, че инициативите на ЕС отговарят на текущите предизвикателства, като например зеления и цифровия преход.

Илюстрация на това са следните три обществени консултации на новия портал „Споделете мнението си“: консултацията относно Законодателния акт за цифровите услуги: задълбочаване на вътрешния пазар и изясняване на отговорностите за цифровите услуги; консултацията относно устойчивата и интелигентна мобилност и консултацията относно нова програма за потребителите.

Pin It on Pinterest