Мария Габриел: Научните изследвания и иновациите са катализатор за постигане на целите на екологичния преход

Над 1000 участници на високо европейско и международно ниво събра онлайн форумът за изменението на климата – иновации и екологични технологии на Европейския зелен пакт.

Българският еврокомисар Мария Габриел, министри от Израел, посланици и експерти разискваха възможностите за сътрудничество в глобален план в областта на научните изследвания и иновациите за постигане на целите на зеления пакт.

„Екологичният пакт е новата стратегия за растеж, която има за цел да превърне икономиката на ЕС в конкурентоспособна и ефективна по отношение на ресурсите и да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050г. Това е предизвикателство, но и предоставя много възможности за икономически растеж и нови работни места. Екологичната трансформация трябва да бъде също справедлива и от полза за обществото. Научните изследвания и иновациите са основен двигател за ускоряване на преходите, които са необходими във всички сектори на икономиката,“ заяви Мария Габриел.

Тя открои рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и бъдещата програма „Хоризонт Европа“ като основни инструменти за екологичния преход на нашите икономики и общества. Комисарят привлече вниманието към предстоящата покана за представяне на проектни предложения „Зелен пакт“. Тя предвижда над 3 милиарда евро за разработване на технологии за изграждане на нисковъглеродно и устойчиво на изменението на климата бъдеще. Освен това „Хоризонт Европа“ е с увеличен бюджет в размер на 94.4 милиарда евро в новото предложение на ЕК за многогодишен бюджет и инструмента за възстановяване Next Generation EU.

„Новост на програмата са мисиите, които ще предоставят решения на някои от най-големите обществени предизвикателства. Четири от петте мисии са пряко свързани с екологичния преход. Това са чисти води, неутрални по отношение на климата градове, здравословни почви и храни, адаптиране към изменението на климата. Именно в тези области социалните иновации могат да предоставят нови работещи решения в полза на обществото. Те предоставят възможност на гражданите да бъдат ангажирани в процеса на създаването им“, коментира Мария Габриел. Тя наблегна, че Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) ще играе ключова роля за насърчаване на иновациите за екологичния преход при подкрепата си за стартиращи, малки и средни предприятия. Преди дни бе учреден и Фонд за дялово участие към ЕСИ, който ще предостави капиталови инвестиции в размер от 500 хиляди евро до 15 милиона евро за компании, насочени към пробивни иновации. По този начин ще ги подпомогне бързо да реализират своите иновативни продукти на европейските и световните пазари и да разширят производството си.

Отбелязвайки важността на международното сътрудничество, българският еврокомисар подчерта, че въз основа на силния капацитет на Израел в областта на иновациите и технологиите, страната е важен партньор на ЕС в редица обществени предизвикателства като борбата с изменението на климата. Налице са и редица добри практики от стартиращите предприятия, работещи в областта на зелените технологии.

„Днешният форум показва как можем заедно да приведем нашите политики в съответствие, така че да създадем подходящите условия за внедряване на зелени технологии. Разчитаме и на ангажираността на гражданите, за да постигнем целите на екологичния преход“, отбеляза Мария Габриел. Тя информира, че в края на септември ще се проведат „Дни на научните изследвания и иновациите“ в Брюксел. Събитието ще бъде във виртуален формат и в него могат да вземат участие всички заинтересовани страни.

Pin It on Pinterest