Мария Габриел: Европейското образователно пространство и европейското научно-изследователско пространство взаимно допринасят за създаване на Европейска стратегия за знанието

След поредица от консултации с държавите членки, българският еврокомисар Мария Габриелпредстави днес три ключови инициативи в областта на образованието и науката на пресконференция в Брюксел.

Те включват пакет от мерки и действия за изграждане на Европейско образователно пространство, за динамизиране на Европейското научно-изследователско пространство и нов План за действие в областта на цифровото образование. Тя подчерта, че трите инициативи във взаимодействие ще подпомогнат държавите членки по пътя към дълготрайно възстановяване от кризата, ще дадат силен импулс за трансформиране на образователните системи и укрепване на научната сфера в подкрепа на прехода към по-устойчиви, екологични и цифрови икономики и общества.

„Живеем във време, в което се нуждаем от ефективно сътрудничество, ако искаме да постигнем амбициите си за качествено и приобщаващо образование, и за превръщане на Европа в лидер в областта на науката и иновациите. Само с общи и координирани действия между граждани, образователни и академични институции, частен сектор, национални, регионални и местни власти, ще бъдат постигнати по-бързи и с реално въздействие резултати“, заяви Мария Габриел при представяне на инициативите на пресконференция в Европейската комисия в Брюксел.

Тя посочи, че създаването на европейското образователно пространство се базира на сътрудничество и редица действия, като например инициативата за европейските университетски алианси и европейската студентска карта. Целта е то да стане реалност до 2025 г.

Новият План за действие в областта на цифровото образование се основава на приетия през 2018г. Българският еврокомисар подчерта, че той ще продължи успешни инициативи като Европейската седмица на програмирането, борбата с незаконното съдържание и по-безопасен интернет за децата и др. Същевременно новият план е по-амбициозен и със срок на действие до 2027 г.

Тя изтъкна, че през последните 20 години европейското научноизследователско пространство е насърчило държавите членки да работят съвместно, като са създадени 37 световно признати научноизследователски инфраструктури и са мобилизирани инвестиции в размер на 20 милиарда евро.

Налице са реални постижения, но има и слабости, върху които трябва да се съсредоточим. Не можем да приемем, че повече от един на всеки пет 15-годишни младежи е с ниски умения за четене, математика и природни науки. В ерата на цифровите технологии не можем да си позволим повече от 40 % от хората в активна възраст да бъдат с недостатъчни цифрови умения. В областта на науката равнището на инвестициите в научни изследвания и развойна дейност е все още далеч от целта от 3 %. Налице са значителни пропуски в научноизследователските системи на държавите членки. За да се преодолеят тези слабости, предлагаме нови общи инициативи с държавите членки, наблягащи на координация при дефиниране на целите, целенасочени инвестиции и достъпност и качество на образованието и науката“, коментира Мария Габриел.

Европейското образователно пространство обръща специално внимание на учителите, ролята на университетите и професионалното образование и обучение. „Програма „Еразъм+“ ще подкрепи 25 европейски академии за учители, 50 центъра за високи професионални постижения. Тези центрове ще бъдат както отправна точка за първоначалното обучение на младите хора, така и за професионално развитие и преквалификация на възрастните. Предлагаме и нова европейска награда за учители, отличили се с новаторство в преподаването“, информира българският еврокомисар.

Планът за действие в областта на цифровото образование ще подпомогне усилията на държавите членки за създаване на устойчива екосистема за цифрово образование и подобряване на цифровите компетентности на гражданите. Например, инициативата „Connectivity4School“ ще подобри цифровата свързаност на училищата, включително в селските райони. Ще бъде създадена мрежа от центрове за цифрово образование и отделено специално внимание на засилване ролята на жените в цифровия сектор. Във всяка една от новопредложените инициативи специално внимание ще продължи да бъде насочвано за по-силно представителство на жените в цифровия сектор.

Мария Габриел наблегна, че с новата визия за европейско научноизследователско пространство амбицията е да се укрепи научната база на Европа и подпомогне трансформирането на идеите в иновативни продукти в полза на бизнеса и обществото. То предвижда стратегическо насочване на приоритетите. С предложените 14 ключови действия се цели преодоляване на разделението в науката и иновациите чрез интегрирана и приобщаваща система за научни изследвания, както и повишаване на капацитета за разпространение на научните знания и резултатите. СПакта за научни изследвания и иновации ще се засили сътрудничеството между държавите членки за  съвместно разработване на приоритетни действия в областта на науката и иновациите.

Предвижда се мобилизиране на програмите „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ в синергия със структурните фондове, инструмента „Next Generation EU“ и други финансови инструменти за подкрепа на пакета инициативите.

„Високите научни постижения и приобщаването са двете страни на една и съща монета. Ето защо трябва да гарантираме, че европейското научноизследователско пространство и европейското пространство за образование ще бъдат пространства на взаимодействие и сътрудничество за създаване на истинска европейска стратегия на знанието“, заключи българският еврокомисар Мария Габриел.

Pin It on Pinterest