Мария Габриел: Ангажираност, стратегически инвестиции и сътрудничество за по-устойчиви и приобщаващи образователни системи

Поуките от кризата с COVID-19 ни показаха, че с ангажираност, стратегически насочени инвестиции, координация и сътрудничество за обмен на добри практики на национално и европейско равнище, образователните системи могат да станат по-устойчиви, приобщаващи и по-добре подготвени за цифровата ера.

Необходими са повече инвестиции в свързаност, оборудване, цифрови умения и компетентности, обучение на учители, качествено съдържание, цифрови педагогически методи. Европейският подход към цифровизацията поставя гражданите и техните интереси в центъра на вземането на решения“. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел по време на Европейската бизнес среща на върха, която обедини политически лидери, бизнес и гражданско общество в дискусии посветени на възстановяването на европейската икономика и постигане на по-екологосъобразен, цифров и устойчив Европейски съюз. Цифровият формат позволи включването на 10 000 участници във форума. По отношение на цифровата трансформация, комисар Габриел постави акцент върху новия План за действие в областта на цифровото образование. Тя наблегна и на пакета от мерки, който Европейската комисия предприе, включително мащабния план за възстановяване на Европа Next Generation EU. В края на септември българският еврокомисар представи дългосрочна визия за изграждане на европейско образователно пространство, подобряване на цифровата образователна екосистема и цифровите умения на всички граждани. Планът за действие в областта на цифровото образование предлага конкретни действия в тези области. „Навлизаме във фазата на изпълнение на плана за действие в областта на цифровото образование. Дистанционното обучение не може да замени присъственото обучение и това не е нашата цел. Но то става все по-важна част от модерните образователни системи. Ето защо е необходимо да обединим усилия на местно, регионално и европейско равнище и да гарантираме, че цифровото образование работи за всички“, коментира Мария Габриел. В този контекст, тя привлече вниманието върху конкретни инициативи  свързани със съдържанието, инструментите и платформите в областта на цифровото образование, както и засилено сътрудничество на равнище ЕС чрез създаване на Европейски цифров център. При умело и ефективно прилагане от преподавателите, цифровите технологии могат значително да подпомогнат висококачественото и приобщаващо образование. Те могат да улеснят по-персонализираното, гъвкаво и ориентирано към учащите се обучение. „Ще разработим общи насоки за учителите и преподавателите с цел насърчаване на цифровата грамотност и борба с дезинформацията“, заяви Мария Габриел. Българския еврокомисар открои и ролята на жените при вземането на решения в процеса на възстановяване от кризата. С подкрепата на Европейския институт по иновации и технологии ще се насърчи участието на жените в образование и обучение в областта на техническите и инженерните науки (STEM). Амбицията е 40 000 жени да получат подходящо обучение в сфери като изменението на климата, устойчивата енергия, цифровите технологии и др. Друга ключова инициатива е разработването на етични насоки относно изкуствения интелект. Те ще бъдат придружени от програма за обучение на научни изследователи и студенти, като се предвижда 45 % от участниците в обучението да бъдат жени. „Цифровият преход не може да бъде успешен без силна подкрепа за цифровата грамотност и развитието на цифровите умения на всички граждани.Необходимо е да положим съвместни усилия. Цифровата трансформация може да се превърне в реалност само чрез силни партньорства, сътрудничество и активен диалог, включващи учащи, преподаватели, родители, гражданско общество, бизнеса“, заключи Мария Габриел.

Pin It on Pinterest