Глобални действия срещу коронавируса: Европейската комисия поема ангажимент да предостави 300 милиона евро на Gavi

Европейската комисия обяви днес, че поема ангажимент да предостави на Алианса за ваксини —
Gavi, 300 милиона евро за периода 2021—2025 г. Тези средства ще помогнат за имунизирането на
300 милиона деца в целия свят и за финансиране на натрупване на запаси от ваксини, които да
предпазват от избухване на инфекциозни заболявания.
Днешната Световна среща на върха, посветена на ваксините, която бе организирана от Алианса
за ваксини — Gavi, е важен етап от укрепването на здравните системи и повишаването на
капацитета за имунизация на най-уязвимите страни в света. Това е от основно значение за
постигане на целите на глобалните действия срещу коронавируса.
По време на проявата за набиране на средства за глобални действия срещу коронавируса,
проведена на 4 май, на която Европейската комисия беше съвместен домакин, бяха поети
ангажименти за предоставяне на Алианса за ваксини — Gavi, на над 1,5 милиарда евро,
включително 488 милиона евро за разпространяване на ваксина срещу коронавируса, след като
такава бъде създадена.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Ваксините могат да
спасяват човешки живот само ако са достъпни за всеки, който се нуждае от тях, особено в найуязвимите общности и региони на света. Именно затова работата на Алианса за ваксини — Gavi, е
толкова важна. Той дава на развиващите се страни средствата да изградят по-солидни здравни
системи и имунизационни програми, така че светът да бъде по-безопасно място. Радвам се, че
Европейската комисия може да окаже подкрепа на Gavi в едно толкова съдбоносно начинание.
Това ще ни помогне да преодолеем тази пандемия и да избегнем друга.“
Комисарят в областта на международните партньорства Юта Урпилайнен заяви: Изграждането
на имунизационни системи е основна част от работата, която ЕС осъществява заедно с държавите
партньори и Gavi за укрепване на здравните системи, като това ще е по-важно от всякога по пътя
ни към възстановяването от COVID-19. Подобряването на достъпа на децата до основни здравни
грижи, и по-специално до ефективни и безопасни ваксини, бе от ключово значение за
намаляването на детската смъртност в световен мащаб почти наполовина в периода 2000—
2017 г. Осигуряването на траен достъп до ваксини за по-голям брой уязвими деца ще бъде от
основно значение за колективния ни успех през следващите пет години.
Новият ангажимент на Комисията за предоставяне на 300 милиона евро надвишава общия размер
на досегашния ѝ принос за Алианса за ваксини — Gavi. Финансирането ще помогне:

  • да се ваксинират 300 милиона деца и да се спасят до 8 милиона човешки живота,
  • да се осигури успешно преминаване на някои държави към самофинансиране,
    да се мобилизират 3,6 милиарда щатски долара под формата на национално съфинансиране и

програми за ваксини, финансирани със собствени средства,

  • да се доставят над 3,2 милиарда дози с животоспасяващи ваксини за 55 държави,
  • да се улеснят 1,4 милиарда контакти между семейства и здравни служби чрез ваксинация,
    светът да се застрахова срещу повторна поява на полиомиелита чрез рутинни програми за
    поставяне на инактивирана полиомиелитна ваксина в сътрудничество с Глобалната

инициатива за ликвидиране на полиомиелита,

да се финансира осигуряването на запаси от ваксини за спешни случаи с цел спиране на

опасно разпространяване на зарази.

Днешният ангажимент се поема като се изхожда от предположението, че новата Многогодишна
финансова рамка на ЕС, и по-специално Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие
и международно сътрудничество (ИССРМР), откъдето ще дойдат средствата, за които е поет
ангажимент към Алианса за ваксини — Gavi, ще бъдат приети до голяма степен според
предложеното от Европейската комисия. На 2 юни Комисията предложи финансирането на
IP/20/989
ИССРМС за периода 2021—2027 г. да се увеличи на 86 милиарда евро по цени за 2018 г.
(96,4 милиарда евро по текущи цени), включително 10,5 милиарда евро от новата инициатива
„Next Generation EU“ .
Контекст
Алиансът за ваксини Gavi е световно публично-частно партньорство с нестопанска цел със
седалище в Женева. Моделът на Gavi е насочен към мобилизиране на финансови ресурси и
експертен опит чрез обединяване на усилията на правителства и производители на ваксини както
в индустриализирани, така и в развиващи се държави, ключови агенции на ООН, институции в
областта на общественото здраве и научните изследвания, частния сектор и гражданското
общество, с цел спасяване на човешки живот и опазване на здравето чрез подобряване на
достъпа до нови и недостатъчно използвани ваксини в бедните страни. До август 2019 г. Gavi е
помогнал да бъдат предотвратени 13 милиона смъртни случая чрез рутинна имунизация на над
760 милиона души, както и чрез кампании в 74 държави за имунизиране на над 960 милиона
души.
Gavi е една от 12-те глобални инициативи в областта на здравеопазването, които са се
ангажирали да работят по-добре заедно в рамките на Глобалния план за действие за
здравословен живот и благосъстояние за всички, лансиран по време на проявата на високо
равнище проведена от Общото събрание на ООН през септември 2019 г.
Инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“ се основава на ангажимента, поет от
лидерите на Г-20 на 26 март, за създаване на обединен фронт за борба с пандемията. Във връзка
с този ангажимент на 24 април Световната здравна организация и първоначална група от
организации, работещи в областта на здравето, поставиха началото на глобално сътрудничество
за ускорено разработване, производство и справедлив глобален достъп до инструменти за борба с
COVID-19 (ACT-ускорител). Заедно те отправиха призив за действие.
Европейската комисия отговори на този призив, като обедини силите си с глобалните партньори и
организира проява за набиране на средства — инициативата „Глобални действия срещу
коронавируса“, която започна на 4 май 2020 г.
До този момент чрез кампанията „Глобални действия срещу коронавируса“ са събрани 9,8
милиарда евро. Пълен списък на дарителите и разбивка на даренията могат да бъдат намерени
тук.

Pin It on Pinterest