ГЕРБ Русе с нови предложения

В Общински съвет Русе е внесено предложение от името на групата на ПП ГЕРБ, свързано с допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Групата общински съветници предлага промените, във връзка с
продължаващото извънредно положение в страната ни. Те включват:

        „При форсмажорни обстоятелства, при въвеждане на извънредно положение в страната, сесиите на Общински съвет – Русе да се провеждат в помещение, изрично отговарящо на разпорежданията, обективирани в Заповеди на Министъра на здравеопазването, съобразено с въведените противоепидемични мерки, а именно, но не само: брой присъстващи, разстояние помежду им, дезинфекция на помещението и повърхностите, възможност за естествено
проветряване и др.“.

          „По решение на председателите на комисии, съгласувано с
председателя на Общинския съвет, при обективна необходимост, заседанията на комисиите могат да се провеждат чрез осъществяване между членовете на комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни изявления. В този случай, председателят на комисията уведомява членовете на комисията за техническия способ и за началния час на заседанието. Техническият способ трябва да осигурява възможността за
персонална идентификация и ясно изразяване волята на всеки един от участващите в работата на комисията съветник и гражданин.”

Pin It on Pinterest