Евродепутатите ще премахнат още едно препятствие пред плана за възстановяване от COVID-19

Парламентът ще гласува по три закона за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС, проправяйки пътя за нейната реформа и въвеждането на нови източници на приходи на ЕС.

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват три регламента, отнасящи се до прилагането на реформираната система на приходи на ЕС. Законите ще работят заедно с ключовото решение за собствените ресурси (РСР), одобрено от Парламента през септември и от Съвета през декември 2020 г., което понастоящем е в процес на ратифициране от държавите членки (проследяване на ратифицирането тук). РСР също така ще даде възможност на ЕС да заеме 750 милиарда евро за плана за възстановяване „Next Generation EU“.

Трите закона включват разпоредби относно изчисляването и опростяването на приходите на ЕС, управлението на паричните потоци и правата за наблюдение и контрол. Те са необходими, за да се гарантира, че реформираната приходна част на бюджета на ЕС ще продължи да функционира гладко.

Чрез тези гласувания Парламентът ще ускори реформата на приходите на ЕС, като позволи използването на фонда за възстановяване „Next Generation EU“ на стойност 750 милиарда евро. Освен това новите източници на приходи ще осигурят ново финансиране за бюджета на ЕС, като например налога върху пластмасите, и ще помогнат за погасяване на дълга, създаден от фонда за възстановяване. Очаква се евродепутатите да призоват държавите от ЕС да ратифицират Решението за собствените ресурси възможно най-скоро.

Pin It on Pinterest