Евродепутатите ще представят плановете си за постигане на напредък по равенството между половете

В рамките на съвместен дебат и гласуване на три резолюции в четвъртък, ЕП ще предложи поредица от мерки за укрепване на равенството между половете и по-добра защита на правата на жените.

Евродепутатите първо ще разгледат въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените и ще представят начини за защита на техните права по време на кризата и периода след нея. С оглед нарастването на случаите на домашно насилие по време на извънредното положение, Парламентът ще призове за създаването на гъвкави системи за предупреждение при извънредни ситуации и на нови служби, които да помагат на жените да се свързват пряко с полицията по телефона, електронната поща и текстовите съобщения.

Тъй като кризата засяга непропорционално жените в икономическо отношение, очаква се членовете на ЕП настоятелно да призоват държавите от ЕС да се съсредоточат в по-голяма степен върху равенството между половете в своите национални планове за възстановяване и устойчивост.

Стратегия за равенство между половете: принос на Парламента

По време на дебат и гласуване на стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2020—2025 г., представена от Комисията през март 2020 г., евродепутатите вероятно ще призоват за допълнителни мерки, като например рамкова директива на ЕС за борба с всички форми на насилие, основано на пола, амбициозен план за действие за премахване на разликата в заплащането между жените и мъжете, поставящ ясни цели за държавите членки, и за изравняване на заплатите и условията на труд в силно доминираните от жени сектори като грижи или здравеопазване. Очаква се също така да изразят дълбоката си загриженост във връзка с враждебните реакции срещу правата на жените в някои държави от ЕС и да призоват за постоянно наблюдение и система за сигнализация в случаи на регресия.

Преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии

С цел да се увеличи цифровото приобщаване на жените, които понастоящем представляват едва 17 % от 1.3-те милиона студенти в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в ЕС, евродепутатите ще призоват за схеми за наставничество с женски ролеви модели в областта на ИКТ на всички равнища на образованието. Членовете на ЕП заявяват, че обучението през целия живот би улеснило професионалния преход на жените към длъжности, свързани с ИКТ, като също така призовават за финансиране от фондовете на ЕС на ръководени от жени проекти в цифровия сектор.

Pin It on Pinterest