Евродепутатите призовават за нови възможности за законна трудова миграция в ЕС

Очаква се на пленарното заседание да поиска от Комисията нови мерки за улесняване на законната миграция към ЕС, които да помогнат за справяне с демографските предизвикателства

и нуждите на европейския пазар на труда.

Сред предложенията, които евродепутатите ще гласуват, за да осигурят нови възможности за легална миграция в ЕС, са нов резерв от таланти на ЕС, който да свързва гражданите на трети страни с потенциални работодатели в ЕС, амбициозна схема за прием на ниско и средноквалифицирани работници и специфични мерки за самостоятелно заети лица и предприемачи.

Други предложения в проектодоклада включват подобряване на мобилността в рамките на ЕС на дългосрочно пребиваващи лица, които не са граждани на ЕС, и намаляване на бюрократичните пречки за получаване на право на пребиваване и работа в държава членка. Евродепутатите ще поискат от Комисията и мерки за улесняване на признаването на професионалните квалификации, гарантиране на равни права на работниците от трети страни и борба с трудовата експлоатация.

Pin It on Pinterest