Евродепутатите призовават насилието, основано на пола, да бъде класифицирано като престъпление в законодателството на ЕС

С цел по-добра защита на жертвите, Парламентът ще призове онлайн и офлайн насилието, основано на пола, да бъде включено като нова категория престъпление съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС.

В проект за законодателна инициатива, който ще бъде обсъден на сряда и подложен на гласуване в четвъртък, членовете на ЕП изискват целенасочено законодателство и политики за справяне със ситуацията, в която се намират жертвите на насилие и дискриминация въз основа на пола, независимо дали става въпрос за насилие офлайн или онлайн.

Комисията следва да използва новата категория престъпления, която ще бъде създадена съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС (Договор за функциониране на ЕС), като правно основание за директива на ЕС за предотвратяване и борба с всички форми на насилие, основано на пола. Тази нова директива следва да приложи Истанбулската конвенция и други международни стандарти и да съдържа по-конкретно мерки за превенция (включително чрез образователните програми, отчитащи въпросите на пола), услуги за подкрепа и мерки за защита на жертвите, минимални стандарти за правоприлагащите органи и по-добро сътрудничество между държавите членки.

Контекст

Една трета от жените в ЕС са преживяли физическо и/или сексуално насилие. Всяка седмица около 50 жени губят живота си в резултат на домашно насилие, а 75 % от жените в професионалната сфера са били подложени на сексуален тормоз.

Pin It on Pinterest